fbpxMeeskonnakoolitus “Meeskond muudatuste keerises”

Juhtide koolitus Juhtmeeskonna tugevdamine

“MEESKOND MUUDATUSTE KEERISES”

Koolitus annab meeskonnale praktilise 5-sammulise metoodika muudatuste
protsessi edukaks läbimiseks. Metoodika kasutamine aitab muutuste vältel säilitada
meeskonnas koostöövaimu, töötajates sisemise motivatsiooni ja juhi innustava positsiooni.


Kas tunned mõnikord, et muutuste ja uuenduste läbiviimine meeskonnas on raske?
Kas oled kohanud töötajate vastuseisu olukorras, kus tegelikult vajaksid nende tuge?
Sa ei ole üksi! Tiimi motivatsiooni säilitamine muudatuste vältel on üks suurimaid juhtimisväljakutseid.

Muudatused meeskonnas on selle arengu loomulik osa. Vähemalt teoorias!

Loomulikult on kõik arengule orienteeritud meeskonnad ja organisatsioonid pidevas muutuses – see kuulub ju normaalse äritegevuse juurde. Ja teoorias (või paberil) mõistavad seda justkui ka töötajad!

Praktikas saabuvad aga reaalsed muudatused ja uuendused meeskonnas või töökorralduses siiski üsna ootamatult, tekitades töötajates hirme, teadmatust ja ebakindlust. Halvemal juhul võivad juhid kogeda isegi mõnede töötajate vastutöötamist, ja seda ajal, kui juhid oma töötajate tuge kõige rohkem vajaksid.
Kuidas muudatuste keskmes vastutöötamist vältida, töötajate töötahe säilitada ja sujuv muutus tagada?


Mida koolitus annab (õpiväljundid)?

Koolituse eesmärk on pakkuda osalejatele konkreetne, praktiline ja toimiv metoodika, mis lihtsustaks juhtidel koos meeskonnaga muudatuste protsessist läbi minna viisil, et meeskond säilitaks oma ühtsuse, töötajad oma motivatsiooni ja juht saavutaks vajaliku lõpptulemuse.

NB! Loe muudatuste protsessi 5 sammu kohta lähemalt siin.

Koolituse tulemusena juhid …

… mõistavad muudatuse protsessi nii psühholoogilist kui praktilist tasandit;
… oskavad meeskonda muudatuseks ette valmistada ja neid rohkem sellesse kaasata;
… oskavad muudatuse vajalikkust meeskonnale kommunikeerida ja selgitusi jagada motiveerival viisil;
… oskavad säilitada muudatuse vältel meeskonna ühtsuse ja töötajate motivatsiooni;
… oskavad vältida vastutöötamise tekkimist meeskonnaliikmete poolt.

Vaata videot: “Kuidas muudatuste keskmes meeskondi juhtida?”

Kuidas meeskonnas muudatusi edukalt läbi viia?
PlayPlay

Vaata veel kasulikke videoid muudatuste juhtimisest


Koolituse fookuspunktid

Samm #1. MUUDATUS MEESKONNAS VÕI TÖÖKORRALDUSES
Eesmärk: Teadvustada muudatuse mõju meeskonnale, töötajale ja juhile, et sellega edukalt toime tulla.

Põhiteemad:
1) Muudatuse ülekommunikeerimine töötajate kaasatuse tagamiseks;
2) Mida oodata ja millega töötajate käitumise puhul arvestada?
3) Kuidas juhina psühholoogiline tasakaal säilitada ja meeskonnale seeläbi toeks ning eeskujuks olla?

PS. Loe muudatuste juhtimise 1. sammu kohta lähemalt siin.


Samm #2. PSÜHHOLOOGILISE TURVALISUSE LOOMINE
Eesmärk: Säilitada töötajate kaasatuse (“peremehe”) tunne ja valmisolek konstruktiivseks aruteluks.

Põhiteemad:
1) Psühholoogiline turvatunne meeskonnas – mis see on, kust see tuleb ja milleks see vajalik on?
2) Meeskonna psühholoogilise turvalisuse praeguse taseme hindamine;
3) Juhtimistööriistad psühholoogilise turvalisuse säilitamiseks/tekitamiseks meeskonnas.

PS. Loe muudatuste juhtimise 2. sammu kohta lähemalt siin.


Samm #3. MUUDATUSE OMAKSVÕTMINE MEESKONNAS
Eesmärk: Õigete juhtimisvõtete kasutamise kaudu tagada meeskonnas uue olukorra aktsepteerimine.

Põhiteemad:
1) Primaarse (meeskonna toetamine) vs sekundaarse (minu “tööülesanded”) töö teadvustamine;
2) Rollide selgitamine, piiride määratlemine ja uute vastutusalade kokkuleppimine;
3) Vastastikuste ootuste väljendamine uues olukorras (juhilt meeskonnale, meeskonnalt juhile).

PS. Loe muudatuste juhtimise 3. sammu kohta lähemalt siin.


Samm #4. ÕPPIMISKULTUURI JUURUTAMINE TIIMIS
Eesmärk: Aidata töötajatel teadvustada enda ja meeskonna arengut kui motivatsiooniallikat.

Põhiteemad:
1) Meeskonnakultuuri 5 taset – millisel on hetkel teie meeskond?
2) Oma tänase meeskonnakultuuri hindamine ja analüüs õppimiskultuuri kontekstis;
3) “Tiimiraamat” uute siduvate väärtuste ja kokkulepete sõlmimiseks meeskonnas.

PS. Loe muudatuste juhtimise 4. sammu kohta lähemalt siin.


Samm #5. MEESKONNA VASTUTAVANA HOIDMINE
Eesmärk: Uute kokkulepete järgmise ja põhimõtete rakendamise tagamine meeskonnas.

Põhiteemad:
1) Edukate meeskondade 3 põhitunnust ja analüüs oma tiimi kontekstis;
2) Meeskonna 5 koostööbarjääri – nende ennetamine/ületamine;
3) Praktilised tööriistad meeskonnatunde hoidmiseks.

PS. Loe muudatuste juhtimise 5. sammu kohta lähemalt siin.


KELLELE KOOLITUS SOBIB?

Koolitus sobib hästi meeskondadele, kus on hiljuti toimunud muudatus (või on tulemas), mis võib negatiivselt mõjutada töötajate motivatsiooni ja meeskonna ühtsustunnet.

Koolitus aitab meeskonnal üheskoos mõelda muudatuste protsessi erinevate aspektide peale, analüüsida koos muudatuste nii positiivseid kui negatiivseid külgi, ning võimaldab turvaliselt ühtsustunde ja motivatsiooni meeskonnas taastada.
KOOLITUSE KESTUS, METOODIKA JA ÜLESEHITUS

Koolitus lihtsustab muudatuste perioodi läbimist meeskonnas – 100% garanteeritud!

“Meeskond muudatuste keerises” koolitus on 1-2 päevane (8-16 ak. h) inspireeriv ja tegevuspõhine meeskonnatreening, milles kasutatavad õpiviisid on:
– 50% kontaktõppena interaktiivne vestlusloeng;
– 25% kontaktõppena 
juhendatud iseseisev töö (individuaalsed harjutused, grupiarutelud);
– 25% on 
koolituse järgne praktika (järeltegevused vastavalt läbitud materjalidele).

Koolituse metoodika on hoogne ja osalejaid rohkesti kaasav, kombineerides erinevad õppemeetodid:
… innustav, kaasav ja interaktiivne loeng vajalikuks taustainfoks;
… arutelud ideede avastamiseks ja omavahelise koostöö arendamiseks;
… meeskonnaharjutused isikliku/empiirilise kogemuse omandamiseks;
… individuaalsed materjali mõtestamiseks ja omandamiseks;
… inspireerivad filmilõigud ja nendele järgnevad arutelud;
… järeltegevuste plaani koostamine.

Väldime koolitusel klassikalist “koolitusjutlust”, kus koolitaja räägib ja grupp kuulab, vaid kaasame kõik osalejad aktiivselt õppeprotsessi, mis võimaldab materjali edukalt omandada ja igapäevatööga seostada.


KOOLITUSE KESTUS JA KEEL

Üldjuhul toimub koolitus 10-17 päevaplaani alusel vastavalt allpool kirjeldatud pausidega. Küll aga võib päevakava ka kohandada vastavalt kliendi soovile (nt 09.00 – 16.00 või 09.30 – 16.30).

10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

***

10.00 – 11.30 Sessioon I. Meeskonna tänase sisemotivatsiooni hindamine ja analüüs
– Töörõõm ja tööpiin: kumb kehtib täna sinule ja missugust mõju see avaldab sinu tulemustele/tiimile?
– Sisemiste motivatsiooniallikate (palga kõrval) kaardistamine/hindamine ja analüüs;
– Tööle pühendumus kui universaalne sisemise motivatsiooni mõõdik. Missugune on sinu tase täna?

11.30 – 11.45 Paus

11.45 – 13.15 Sessioon II. Muudatuste protsessi 5 faasi meeskonnas – missuguses oleme meie?
Faasid: Muudatus, Turvalisuse loomine, Aktsepteerimine, Koosõppimine, Vastutavana hoidmine;
– Toetajad, Lahkujad, Saabujad, Kahtlejad ja Ussitajad: kes on kes täna meie meeskonnas?
– Meeskondade 5 suhtluskultuuri taset: kus oleme meie (enne ja pärast uuendust meeskonnas)?

13.15 – 14.00 Lõuna

14.00 – 15.30 Sessioon III. Motivatsiooni ja koostöövaimu loomise ABC muudatuse järgselt
– (A). Turvatunde loomine/taastamine meeskonnas: kuidas kasvatada usaldust ja avatust?
– (B) Muudatuse aktsepteerimine: ülekommunikeerimine ehk dialoog, dialoog, dialoog!
– (C) Õppimiskultuuri loomine: õppimist, eksimist ja tagasidet soodustava kultuuri loomine;

15.30 – 15.45 Paus

15.45 – 17.00 Sessioon IV. Meeskonnatöö praktikum “Ühise eesmärgi ja vastutusega meeskond”
– Tööriist/praktika #1. Omavaheliste barjääride vähendamine/avatuse suurendamine meeskonnas;
– Tööriist/praktika #2. Turvaline tagasiside andmine ja küsimine meeskonnas: pimenurkade avastamine;
– Tööriist/praktika #3. “Tiimiraamat”: siduvad kokkulepped ja koolitusjärgsed järeltegevused.

***

KAS PLANEERIDA 1- VÕI 2-PÄEVANE KOOLITUS?

Koolitust on võimalik tellida nii ühepäevase kui kahepäevase koolitusena, mille peamiseks erinevuseks on teemade käsitlemise sügavus, ühiste arutelude ning meeskonnaharjutuste hulk, ja ametliku osa lõppedes koosveedetud aeg. Kuigi üldine teemade ring on nii 1- kui 2-päevase koolituse puhul sarnane, näitab praktika selgelt, kuidas pikemalt koos aega veetnud meeskondade puhul on nii tagasiside koolitusele kui ka koolituse positiivne mõju järgnevatel nädalatel/kuudel tugevam. Miks?

Motivatsiooni kadumine tähendab kõige muu kõrval ka üksteisest kaugenemist meeskonnas (barjääride tekkimist). Ja kuigi tegeleme koolitusel aktiivselt nii isikliku sisemotivatsiooni leidmisega, kui ka meeskonnas barjääride vähendamisega, näitab praktika üheselt, kuidas pärast ametliku koolituse lõppemist õhtusöögilauas või sauna eesruumis veedetud aeg (jagatud muljed, mõtted ja lood) meeskonda märkimisväärselt liidab.

Just selle tekkinud “energia” ja sünergia me 2-päevase koolituse puhul järgmisel päeval ära kasutame. Me kaasame meeskonnaliikmed aktiivselt aruteludesse, kuidas koolitusel tekkinud ühtsust ja individuaalset 
motivatsiooni meeskonna edasiseks arenguks rakendada: millega võiks meeskonnas jätkata, mida alustada/lõpetada, et sisemotivatsioon ja meeskonnavaim ka koolituse järgselt püsiks?

Selline üksmeelne ja meeskonda kaasav arutelu loob meeskonnajuhile koolituse järgselt väga palju väärtust, muutes koolituse mitte ainult informatiivseks ja inspireerivaks, vaid ka päriselt rakenduslikuks nii meeskonna kui juhi vaatest. 1-päevase koolituse puhul on koolitusel tekkiv “energia” ja sünergia samuti kahtlemata olemas, aga selle ellurakendamine jääb rohkem juhi ülesandeks.


TUNNISTUS

Kõikidele soovijatele väljastame koolituse läbimise kohta tunnistuse.


KOOLITUSE KEEL

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.


KES ON KOOLITAJA?

Koolituse viib läbi “Aasta Koolitaja 2016” ja “Aasta Koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Kaido kohta saab lähemalt teada siit.

“Olen viimase 10+ aasta jooksul läbi viinud üle 750 koolituse, mille käigus on inspiratsiooni leidnud enam kui 7500 inimest.” – Kaido Pajumaa

Kui soovid enne koolituse tellimist koolituse sisu või korralduse kohta lisa uurida, võta julgelt minuga ühendust – kaido(ät)motivaator.ee, telefon 509 4020 või broneeri videokohtumine aruteluks või 
TASUTA konsultatsiooniks (ei kohusta sind mitte millekski).


AGA KUI MA EI JÄÄ KOOLITUSEGA RAHULE?

Koolituse kohta kehtib 100% Rahulolu Garantii. Kui tunned peale koolitust, et juhid ei saanud sellest oodatud kasu, me koolituse eest arvet ei esita + maksame 1000 EUR kompensatsiooni koolitusele kulutatud ajakulu eest. Päriselt! Loe lähemalt siit.


KÜSI KOOLITUSE PERSONAALSET PAKKUMIST:

Olen koolitaja Kaido Pajumaa. Võid mulle siin kirjutada huvist koolituse vastu või ka lihtsalt nõu küsimiseks. Mõtlen heameelega kaasa! Päringu saatmine ei kohusta sind millekski ja ei eelda hilisemat koolituse tellimist. Vastan üldjuhul järgmisel tööpäeval. NB! Võid mulle ka otse helistada 509 4020, kirjutada kaido@motivaator.ee või broneerida kohe veebikohtumise.


    Nimi*

    E-mail*

    Telefon

    Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust