Juhtimiskoolitus “Tunnustav juhtimine”

Juhtimiskoolitus “Tunnustav juhtimine”

Erineva tasandi juhtidele suunatud juhtimiskoolitus, mis aitab töötajate keskset juhtimisstiili organisatsioonis rohkem kasutusele võtta ja seeläbi juhtidel töötajatega paremat kontakti luua, oma meeskonda rohkem eestvedada (liidri rollis olla) ning seeläbi meeskonna tulemusi parandada.
NB! Sobib eriti hästi hiljuti spetsialistist juhiks saanud värsketele juhtidele (loe ka siit).

PS. Loe siit, mida koolitusel osalejad on koolituse kohta öelnud.

Probleemi tutvustus

Paljud juhid on igapäevaselt sarnase väljakutse ees: nad näevad, kuidas töötajad kõik hädavajaliku (loe: oma töö) ära teevad, aga esiteks, nende silm ei sära selle kõige käigus, ja teiseks, meeskonna ühiste eesmärkide vastu on nende huvi ja pühendumus veelgi madalam.

Seda tõdemust kinnitab ka GALLUP’i 2016 tööjõuuuring Eestis, mille kohaselt:

23% töötajatest
on oma tööle pühendunud (neile meeldib nende töö)

65% töötajatest
käib tööl vaid palka teenimas (neil on meeskonnast ja juhist ükskõik)

12% töötajatest
töötavad juhile vastu (tekitavad meeskonnas iga päev probleeme).

Mida need numbrid näitavad?

Kas nende numbrite taga on ainult Eesti madal palgatase? Ei, sest mitmed rahvusvahelised ja kohalikud uuringud kinnitavad, et loomulikult on hea ja õiglane palk igale inimesele väga oluline, aga samas ütles 29,4% töötajatest 2017.aasta sügisel CV-Keskuse poolt läbiviidud uuringus, et nad oleksid nõus minema kohe madalama palga peale, kui nende otsene juht vahetuks. Kokku kinnitas antud uuringus 59,8% töötajatest, et nad ei ole tänase juhtimiskvaliteediga organisatsioonis rahul, mis vähendab otseselt ka nende motivatsiooni ja pühendumust tööle, aga valiku puudumise tõttu on nad valmis olukorda taluma. Lisaks leidis 2018.aasta Brandemi ja Palgainfo Agentuuri ühisuuring, et ainult 12% töötajatest Eestis soovitaks oma ülemust tuttavatele (allikas Äripäev 27.7.18a).

Koolituse eesmärk

Koolituse “Tunnustav juhtimine” eesmärgiks on aidata juhtidel oma juhtimisstiili kaasaegsemaks ja inimeste kesksemaks muuta ja lisaks rahalistele motivatsiooniviisidele (loe: piitsa ja prääniku kasutamine) ka teadlikult mitterahalisi motiveerimise ja inimeste juhtimise võtteid kasutama hakata.

Koolitus jagab juhtimise kaheks – protsesside juhtimine (spetsialisti töö) ja inimeste juhtimine (töö inimestega) -, ning keskendub eelkõige viimasele, pakkudes osalejatele nii teoreetilised taustateadmised kui praktilised tööriistad selleks, et iseennast juhina objektiivsemalt hinnata, oma töötajate ning meeskonnaga paremas kontaktis olla, positiivset ja ühistele eesmärkidele orienteeritud sisekultuuri kujundada, oma töötajaid rohkem märgata, tunnustada ja regulaarset tagasisidet anda, meeskonnas usaldust suurendada ja nähtamatuid barjääre vähendada, töötajatel sügavamat töötähendust leida aidata ning töötajates enese arengu vastu huvi tekitada.

Sihtgrupp

Enamus tänaseid juhte on välja kasvanud spetsialistist juhiks, mistõttu on ka paljudel oht sattuda nö spetsialisti lõksu, mille käigus inimene jätkab juhi ametis tegelikult spetsialisti tööd. See väljendub eelkõige olukorras, kus juht käsitleb “päris tööna” jätkuvalt tööd protsessidega (tehniline spetsialisti töö, planeerimine, organiseerimine, kontrollimine jms), ning töö inimestega (meeskonnakultuur ja sisekliima, tagasisidestmine ja tunnustamine, töötajate arendamine, 1-1 vestlused/arenguvestlused, efektiivsed koosolekud jms) on jäänud tahaplaanile, tehes seda ainult hädavajadusel (ja mõnikord ka näiteks “personaliosakonna sunnil”).

Kuna spetsialisti lõksu tunnusjooni võib kohata struktuuriüksuste kõikide tasandite juhtide hulgas (sh tegevjuhid, divisjonide ja osakondade juhid, tiimijuhid, vahetuse vanemad jt), sobibki käesolev koolitus hästi nii alustavatele juhtidele kui ka edasijõudnud juhtidele (sh personalijuhtidele, koolitusjuhtidele).

Kui alustavad juhid saavad koolitusest hea sisendi kohe oma juhikarjääri alguses juhtimine inimeste keskseks kujundada ja seeläbi kohe meeskond edukalt toimima saada, siis edasijõudnud juhid saavad koolituse käigus oma rolli tähendust juhina värskendada, kaasaegsetest juhtimislikest lähenemistest rohkem teada saada ning läbi praktiliste juhtimisvõtete ka tänast juhtimist efektiivsemaks muuta.

***

10 põhjust koolitusel osalemiseks

***

Intervjuu koolitajaga tunnustavast juhtimisest

***

Mida juhid koolitusel õpivad?

NB! Vaata siin tunnustavat juhtimist tutvustavat tasuta lühikursust.

Tunnustava juhtimise koolitus pakub juhtidele intensiivse ja mõtlemapaneva päeva(d), mille käigus toimub rohkesti arutelusid, sisemisi taipamisi ja eneseanalüüsi. Tunnustava juhtimise põhimõtted aitab omaks võtta ja hiljem ellu rakendada juhtimismeetod “KOHTUNIK”, mis võimaldab juhil enda juhtimisoskusi teadvustada ja arendada 3 tasandil:

1) FIRMAKULTUURI TASAND – siin õpivad juhid, miks on positiivse sisekutuuri arendamine meeskonnas nii oluline ja kuidas seda teadlikult arendada ning ühiste eesmärkide saavutamiseks kasutada;

2) TÖÖTAJA TASAND – siin õpivad juhid, missugused on töötajate sisemised motivaatorid ja kuidas juhid saaksid neid teadlikult igapäevase juhtimise käigus kasutada, et töötajate motivatsiooni, tööle pühendumust ja koostöövalmidust meeskonnaga suurendada;

3) JUHI TASAND – siin omandavad juhid rohkem kui 50 erinevat mitterahalist juhtimise – ja motiveerimise võtet, mis aitavad juhil oma meeskonnale lähemale jõuda, nendega siduvaid ja edasiviivaid kokkuleppeid sõlmida, töötajatele tagasisidet anda, neid tunnustada ja meeskonda juhtimisse rohkem kaasata.

KOHTUNIK’u juhtimismeetod  näitab juhile, kuidas …
KOHTUNIK juhtimismeetod

K – töötajaid rohkem kiita, tunnustada ja väärtustada
O – töötajatega ootusi ja eesmärke kokku leppida
H – töötajatele rohkem hoolivust välja näidata
T – töötajatele rohkem tagasisidet anda
U – meeskonnas suuremat usaldust luua
N – ise positiivsem, optimistlikum ja naeratavam juht olla
I – töötajaid innustada, inspireerida ja arenema julgustada
K – töötajaid rohkem kaasata ja tiimi ühtsustunnet suurendada

Koolituse õpiväljundid

Koolituse tulemusena juhid …
… mõistavad organisatsiooni ja meeskonna sisekultuuri tähtsust ja oskavad seda teadlikult kujundada;
… eristavad protsesside juhtimist inimeste juhtimisest ja oskavad mõlemale piisavalt tähelepanu pöörata;
… teadvustavad missiooni ja põhiväärtuste kui strateegiliste tugisammaste olulisust igapäevajuhtimises;
… teadvustavad enda rolli inimeste juhina ja oskavad näha inimeste ootusi nendele kui juhile;
… on teadlikud enda tugevustest ja nõrkustest juhina ja teavad, mis suunas end juhina arendada;
… mõistavad, mis inimesi lisaks palgale motiveerib ja mida inimesed lisaks palgale juhilt ootavad;
… oskavad erinevaid motivatsiooniviise (sh mitterahalisi) igapäevaselt kasutada;
… soovivad organisatsiooni juhtimisse rohkem panustada ja pakuvad sama ka oma töötajatele;
… oskavad edukalt vältida meeskonnatööd pärssivaid tõkkeid ja oma meeskonda efektiivselt jõustada;
… oskavad iseennast paremini juhtida, end sisemiselt motiveerida ja on enesega paremas kontaktis.

Muuhulgas leiavad juhid vastused nendele küsimustele:

1) Tean, et minu inimesed ootavad minult rohkem tähelepanu ja tunnustust.
Kuidas ma peaksin sellega alustama?

2) Minu tiimiliikmed ei võta piisavalt vastutust, ei näita üles initsiatiivi ja huvi.
Kuidas neid kaasata ja motiveerida?

3) Mõned inimesed on minu osakonnas negatiivsed ja kriitilised.
Mida peaksin juhina tegema, et õhkkonda muuta?

4) Tundub, et paljud inimesed käivad tööl lihtsalt palka teenimas.
Kuidas tekitada neis tunne, et nad tahavad seda tööd teha?

5) Minu tiimi õhkkond ei ole motiveeriv ja innustav.
Kuidas ma saaksin seda muuta ja arendada positiivset sisekultuuri?

6) Minu inimeste töö on rutiinne ja raske.
Kuidas neid motiveerida, kui palka tõsta ei saa?

7) Mõned minu inimesed on täitsa super, aga mõned ei astu meiega sama jalga.
Kuidas neid edasi aidata ja motiveerida?

8) Meie tiimis on meeskonnatunne täitsa kadunud. Kõik ajavad oma rida.
Kuidas ma saaksin meeskonda ühtsemaks?

9) Ma sooviksin rohkem delegeerida.
Kuidas delegeerida viisil, et see ei tunduks ülesõitmisena?

10) Ma sooviksin olla kehtestavam ja otsusekindlam juht.
Kuidas käituda, et inimesed mind rohkem kuulda võtaks?

Koolituse ülesehitus

a) 1-2 päevane juhtimistreening, milles kasutatavad õpiviisid on:

– kaasav ja interaktiivne vestlusloeng;
– rühmaarutelud ja ühised analüüsid;
– individuaalne töö ning harjutused koolitusmaterjalide baasil.

Koolitus on jagatud kaheks – teooria ja praktika. Koolituse esimene osa annab juhtidele vajalikud taustateadmised inimeste keskse juhtimise võimalikkusest, kasulikkusest ja teiste juhtide senistest kogemustest. Teine osa on aga praktikum, kus juhid töötavad harjutuste baasil läbi seni käsitletud materjali ning valmistavad end ette selle edaspidiseks ellurakendamiseks oma meeskonnas. Juhid lahkuvad koolituselt edasise tegevusplaaniga ehk “koduste ülesannetega”, mis võimaldavad juba järgmisel päeval õpitut praktikasse rakendama hakata.

b) Järelkohtumine ~1 kuu möödudes kestusega a’ 1,5h
(valikuline, tellija otsustab toimumise põhikoolituse lõpus)

Järelkohtumise eesmärgiks on tagada, et juhid hakkaksid koolitusel õpitut ka reaalselt praktikas rakendama. Järekohtumisel reflekteerivad, jagavad ja analüüsivad juhid, kuidas on õpitu praktikasse rakendamine ~1 kuu vältel õnnestunud: missugune on olnud õpitu rakendatavus, mõju, tagasiside ja üleskerkinud probleemid.

NB! Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.

Koolitaja

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee meeskonna – ja juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.

***

Mida kliendid koolituse kohta öelnud on?

“Tunnustava juhtimise” koolitus on saanud palju positiivset tagasisidet. Siin on valik klientide mõtteid.

 – Argo Luude, Eesti Keskkonnateenused AS juhatuse esimees

 – Henri Kaasik-Aaslav, Hansabuss AS tegevjuht

 – Toomas Väät, RMK Metsakasvatuse talituse juht

 – Marvi Roosaar, Päästeameti personaliarvestuse talituse juht

 – Tauno Sau, Päästeameti Rapla päästekomando juht

 – Guido Tamm, Esvika Elekter AS juhatuse esimees


       – Merelle Zeiger, Eesti Lennuakadeemia personalijuht

***

” *Koolitus oli meeldiv, intrigeeriv, hariv, julgustav. Pani mõtlema küll, et ühe või teise asja juhina olen tegemata jätnud!
* Huvitav, uus lähenemisviis juhtimisele. Hästi näitlikustatud! Kuulamisperioodid vaheldusid meeleolukate iseseisvate ülesannete lahendamisega. Lektor leidis kuulajatega kiiresti kontakti. Õnnestunud koolitus!
* Koolitus oli huvitav ja kaasahaarav. Lektor hea suhtleja ning asjakohaste näidetega varustatud. Teema oli vajalik ja õpetlik.
* Teema vajalik, lektor konkreetne, asja tundev ja hästi kuulatav! Värsked teadmised- olin ise aktiivne kuulaja ning püüan olla ka aktiivne rakendaja.
* Koolitus oli mulle väga vajalik. Andis julgust ja enesekindlust, et edasi minna. Oma töös tahan kasutada mitut koolituselt saadud ideed. Koolitaja esitas materjali huvitavalt ja emotsionaalselt, peamine- pani kaasa mõtlema!
*  Minule väga meeldis ja tegelikult sain üle tüki aja põhjuse enda sisse kriitiliselt vaadata.”
– Jõgevamaa haridusasutuste juhid

“Tunnustava juhtimise koolitus oli minu jaoks suur üllatus. Sõber soovitas minna, aga ma ei osanud sellest midagi oodata, sest pikaajalise juhikogemusega arvasin end kõike motiveerimisest teadvat. Tuli aga välja, et ma eksisin. Koolitaja avas motiveerimise ja inimeste juhtimise täiesti uue nurga alt, näidates, kui palju tegelikult juhil on võimalusi oma töötajate töötahet suurendada. Ning seda kõike null-eelarvega. Tänaseks olen KOHTUNIK’u mudelit paar nädalat katsetanud – ja see toimibki! Inimesed on rõõmsad ja näevad, et ma päriselt hoolin.”
– Mait Kaselaid, Elnaste juhataja

“Motiveerimine ei ole ainult palga suurendamine, sest meil firmajuhtidel pole selleks lihtsalt piisavalt raha, et kogu aeg inimeste palka suurendada. Lisaks sain koolitusel teada, et ainult palgast niikuinii ei piisa, sest töötajad ootavad lisaks palgale juhilt ja töökohalt midagi veel. See “midagi veel” oligi minu jaoks kõige olulisem üllatus, mille peale varem lihtsalt ei olnud tulnud. Kaido poolt õpetatud KOHTUNIK’u juhtimismeetod andis sellele kõigele praktilise mõõtme ning täna tunnen, et olen parem juht. Ning tundub, et töötajad tunnevad sama 🙂 Aitäh!”
– Marge Vaikne, Mäetopi puhkemaja juhataja

“Mina jäin koolitusega väga rahule, sama võin kinnitada ka tiimijuhtide ja müügimeeskondade osas. Niipalju kiidusõnu ei ole kuulnud veel ühegi koolitaja kohta, järelikult läks see teadmine, mida andsid, paljudele korda. Finaal oli ka suurepärane, ületas ootusi. Kõik osalejad tulid vabatahtlikult sellele koolitusele, me ei sundinud kedagi. See, et osavõtjate arv oli nii suur, oli heaks indikaatoriks sinu koolituste sisu ja kvaliteedi osas.”
– Erika Truuverk, Äripäeva müügidirektor

NB! Avalikud koolitused sarnasel teemal