fbpxMeeskonnakoolitus “Ühtne juhtide meeskond”

JUHTIDE KOOLITUS “ÜHTNE JUHTIDE MEESKOND”

Juhtkonnas või juhtide meeskonnas ühtekuuluvust ja koostöövaimu suurendav koolitus,
mis aitab vältida või vähendada “silotornide” tunnuseid organisatsioonis, tugevdab suhteid juhtkonnas ja soodustab erinevate valdkondade ning üksuste vahelist usalduslikku koostööd.


Kas oled mõnikord mõelnud, miks juhid teie organisatsioonis omavahel rohkem koostööd ei tee?
Kas tunned vahel, et juhtide omavaheline sünergia, koostöötahe ja ühte sammu astumine jätab soovida?
Kas oled märganud, kuidas juhid küll aktiivselt oma üksuse tulemustele ja heaolule keskenduvad, aga organisatsiooni ühised eesmärgid on sageli tegevjuhi õlgadele või üldse tahaplaanile jäetud? Milles on asi?


“Silotornid” organisatsioonis on tegevjuhtide üheks suurimaks väljakutseks

Paljude organisatsioonide juhid seisavad silmitsi sarnase väljakutsega – nad tajuvad, kuidas juhtivtöötajad (osakondade, üksuste jt juhid) pingutavad küll aktiivselt oma üksuse tulemuste ja eesmärkide nimel, aga organisatsiooni kui terviku eesmärkide saavutamine on jäänud organisatsiooni juhi vastutusele. Selline olukord tekitab silotorne, kus koostöö asemel on tunda juhtide vahelisi pingeid ja rivaalitsemist. 


Su meeskond ei vaja suhtlemiskoolitust või koostöökoolitust, vaid hoopis seda koolitust
PlayPlay

Olukorra muudab veelgi keerulisemaks asjaolu, et isiklikul tasandil on sageli juhtide omavaheline läbisaamine hea (eitatakse ja ignoreeritakse tööalaseid pingeid ja välditakse nendega tegelemist), samuti võivad olla iga üksuse individuaalsed tulemused head, kuid puudu on just juhtide omavahelisest sünergiast ja proaktiivsest koostööst.


Juhtide vahelisest koostööst puudub sünergia

Kuigi juhtidega individuaalselt rääkides võivad nad kinnitada koostöö olemasolu teiste üksustega (käiakse ju koosolekutel, vastatakse kõnedele/e-kirjadele, ja tuntakse huvi kliendirahulolu vastu), puudub sageli sellest juhtide poolne proaktiivsus ja koostöötahe, mis sünergia tekkimiseks aga vajalik oleks:

a) Juhid ei otsi võimalusi üksuste üleseks koostööks, vaid pigem püütakse näidata, et kõik on hästi ja koostöö toimib. Lähemal vaatlusel selgub aga, et koostööks nimetatakse näiteks ka ühistel koosolekutel osalemist, sest “arutatakse” ju ühiseid teemasid jne. Puudu on aga juhtide poolne initsiatiiv, paindlikkus (järeleandlikkus, oma ego kõrvale jätmine jm) ja kirg ühiste eesmärkide saavutamiseks.

b) Probleemide korral ei otsita mitte koos lahendusi, vaid püütakse leida süüdlast, et ise mitte halba valgusesse jääda ning teistele tõestada, et “minu üksuses on kõik hästi ja mina juhina olen kõik õigesti teinud”. Puudu on juhtide vaheline usaldus ja sellest tulenev julgus olla haavatav – tunnistada oma inimlikkust, puudusi ja nõrkusi -, mis tugevdaks juhtide vahelist “meie-tunnet”.

c) Juhtide vahel on nähtamatud barjäärid, mis ei võimalda juhtidel rääkida probleemidest, muredest ja üksteist häirivatest teemadest, vaid eelistatakse rääkida juhi kaudu/juuresolekul või üldse seljataga kohvinurgas. Puudu on usaldus ja kindlustunnet, et soovime üksteisele head, mistõttu saame alati turvaliselt probleemid koos läbi rääkida ning ühistest huvidest lähtuvalt parima lahenduse leida.


Juhtide käitumine kujundab ka ülejäänud organisatsiooni kultuuri

Probleem ei oleks nii tõsine, kui kirjeldatud meeskonna tunnused ainult juhtide tasemele jääks. Tegelikkuses kandub aga juhtmeeskonnast läbi erinevate juhtimistasandite selline suhtumine üle kogu organisatsiooni, muutes individualistliku mõtteviisi normiks kõikides meeskondades ja töötajates

Sageli püütakse sellist olukorda lahendada traditsiooniliste “kontorist välja” seikluslike meeskonnakoolitustega, mis aga tavaliselt erilist mõju ei oma, sest koolitusel astuvad inimesed “kolleegi-rollist” välja “sõbra-rolli”, kus ongi omavaheline läbisaamine väga hea (sest ega inimestena kellelgi midagi üksteise vastu ei ole). Samuti tehakse koolitusel edukat “mängukoostööd” (ja nii mõnigi võib selle käigus mõelda, et miks me küll töö juures üksteisega nii sõbralikud ja koostöövalmid ei ole), kuid tööle naastes jätkub kõik vanaviisi – igaüks toimetab vaikselt edasi oma üksuses oma inimestega, kaitseb iseenda ja oma osakonna huve, ning teeb ära täpselt nii palju, nagu tema valdkonna tulemusteks vajalik on.


Koolituse eesmärgiks on muutuda ühtseks juhtkonnaks

Kirjeldatud viisil koos töötavad juhid ei ole oma olemuselt mitte (juht)meeskond (keda seob ühine eesmärk), vaid grupp inimesi, keda seob ühine tööandja. Nendel ei ole ühiselt omaks võetud eesmärki (organisatsooni käekäik ja tulemus), ja nad ei tunne isiklikku vastutust selle ees, vaid iga juht tunneb vastutust “oma üksuse tulemuste” eest ning pingutab eelkõige selle nimel.

“Ühtne juhtide meeskond” koolituse eesmärgiks on aidata individualismi juhtmeeskonnas vähendada ja “lihtsalt” koos töötavatel juhtidel päris-meeskonnaks muutuda. Meeskonnaks, millel on ühine eesmärk ja mille nimel kõik meeskonnaliikmed valmis vastutama on.

Koolitus aitab juhtmeeskonnal positiivset ja koostööle suunatud sisekultuuri kujundama hakata, juhtidel üksteisele meeskonnas lähemale jõuda, vastastikust usaldust suurendada ja tekitab soovi meeskonna (organisatsiooni) ühisesse eesmärki rohkem panustada.


Su meeskond ei vaja suhtlemiskoolitust või koostöökoolitust, vaid hoopis seda koolitust
PlayPlay


MILLELE TÄPSEMALT KOOLITUS KESKENDUB?

Koolitus keskendub meeskonnatunde suurendamise 3 olulisele valdkonnale juhtkonnas:

MOODUL 1. MINA JUHTIDE MEESKONNAS
Kuna iga meeskond koosneb indiviididest, kellel on lisaks meeskonna huvidele alati esindatud ka isiklikud huvid, alustame päeva iseendasse vaatamise ja motivaatorite analüüsiga.

Põhiteemad:
1) Minu “Suur MIKS?” – miks ma tegelikult juht olen/juhiks sain? Mis mind tegelikult motiveerib?
2) 3i ehk isikud (egod), isiklik edu või isetud eesmärgid: mis domineerib meie juhtimises täna?
3) Primaarne (juhtide meeskond) ja sekundaarne (juhitav) meeskond – millel on rohkem sinu fookus?


Mis on Sinu primaarne meeskond- kas see, mida Sa juhid või see, kuhu kuulud?
PlayPlay

Vaata veel inspireerivaid videoid juhtmeeskonna tugevdamisest


MOODUL 2. MEIE JUHTIDE MEESKONNANA
Kui juhid on oma primaarse tööna ettevõtte ühist eesmärki teadvustanud ja sisemise motivatsiooniallikad üles leidnud, liigume koolitusega edasi meeskondlike teemade juurde.

Selles koolituse osas tegeleme juhtmeeskonna ühtsustunde suurendamisega ja meeskonna identiteeditunde loomisega, mida psühholoogid peavad üheks töötajate olulisimaks edasiviivaks jõuks töö juures. Kui inimesed tunnevad, et nad kuuluvad tugevasse, võimalusterohkesse ja hoolivasse (juht)meeskonda, soovivad nad ka endast seal maksimaalse panuse anda.

Põhiteemad:
1) Meeskonnatunde analüüs: meeskonna tänaste tugevuste, nõrkuste ja võimaluste kaardistamine:
– tippmeeskondade x-faktori analüüs & leidmine prof. Alex Pentlandi metoodika alusel;
– 
usalduse/avatuse (emotsionaalse turvalisuse) analüüs prof. Amy Edmondsoni metoodika alusel.
2) 5 sammuline koostöömudel usalduse loomiseks meeskonnas ja koostööohtude eemaldamiseks;
3) Tiimiraamat ehk meeskonna siseste kokkulepete sõlmimine ja nendega siduvuse loomine.


MOODUL 3. JUHTIDE MEESKONNA SÜGAVAMA TÄHENDUSE LEIDMINE
Kui juhid on sisemise motivatsiooni üles leidnud ja juhtkond on grupina ühtsustunde kinnitanud, on aeg liikuda edasi küsimuste juurde “Miks meie ettevõte on loodud ja kas täidame oma tegelikku missiooni?”.

Mooduli eesmärgiks on aidata juhtidel teadvustada oma töö sügavamat tähendust – miks me seda kõike teeme? Kas ja kelle elu paremaks muudame? Keda oma tööga “puudutame?”. 

Kuna enamus organisatsioone/meeskondi toimib “MIDA teeme?” põhimõttel (fookus on tööülesannetel ja tegevuste sooritamisel), on nendel pikas perspektiivis ka keeruline edu saavutada. Ainult organisatsioonid, kes alustavad küsimusest “MIKS me teeme?”, oskavad klientide/turu vajadused ära siduda oma igapäevaste tegevustega, ja loovad seeläbi ka rohkem (ning pikemaajalist) väärtust kliendile.

Just sellistele küsimustele 3 moodul keskendubki:
1) Milleks tegelikult meie organisatsioon ja meie juhtmeeskond loodud on: mida me muudame paremaks?
2) Miks me seda tööd meeskonnana teeme: kas meeskonnana on eesmärke täita lihtsam kui indiviididena?
3) Kellele meie töö tegelikult vajalik ning kasulik on: kes finantseerib seda kõike?
4) Kuidas meie tänane suhtumine, töö ja hoiakud sellele kaasa aitavad: kas oleme Võtjad või Andjad?
5) Mida me saaksime ja oleksime valmis muutma, et meie meeskond rohkem “suurest pildist” lähtuks?

Selline eneseanalüüs grupina võimaldab osalejatel suurendada oma töö- ja rolli tähtsust ning näha suuremat pilti. Samuti aitab see meeskonnaliikmetel paremini mõista ning tajuda koostöövõimalusi ja vajalikkust juhtmeeskonnas ühiste eesmärkide saavutamisel.


KOOLITUSE EELNE MEESKONNAUURING

Soovitame antud koolituse eel meeskonnas läbi viia motivatsiooniuuringu, mis annab hea sisendi koolitusel just hetkel olulistele teemadele tähelepanu pööramiseks ja loob ka väljundi hilisemaks analüüsiks/kasutamiseks juhtimises. 

Küsitlus koosneb 35 küsimusest, mis on spetsiaalselt välja töötatud meeskonnatundest, juhist ja töö sisust tuleneva töötajate sisemise motivatsiooni hindamiseks. Küsitlus aitab muuta koolituspäeva praktilisemaks ja võimaldab osalejatel üheskoos meeskonnas leiduvate (motivatsiooni pärssivate) kitsaskohtadega tegelda.

Küsitlus toimub anonüümselt. Küsitlusele vastamiseks saab iga osaleja lingi, mille ta oma arvutist ära täita saab, mis muudab sellele vastamise turvaliseks ja tagab võimalikult avatud ja ausate vastuste olemasolu.

Küsimustikku saab vastavalt oma eelistustele muuta.
Küsimustikuga tutvumiseks võta palun ühendust koolitajaga.


Kellele koolitus sobib?

Koolitus sobib hästi erinevate organisatsioonide (äriettevõtted, asutused) juhtkondadele (juhtgrupp, juhtkond, võtmeisikute meeskond jt), kus meeskonnasisene ühtsustunne, ühiste eesmärkide nimel pingutamine ja ühine vastutus meeskondlike tulemuste eest olulised on.

Koolituse tulemusena juhid …
… tunnevad ja mõistavad osalejad iseennast ja töökaaslasi paremini ning on valmis suuremaks koostööks;
usaldavad ja toetavad üksteist rohkem, mis parandab ka omavahelist tööalast läbisaamist ja koostööd;
… oskavad tööd värske nurga alt näha ja lisamotivaatorid palga kõrval üles leida, et töö innustavam oleks;
… mõistavad iseenda ja meeskonna sisemisi motivaatoreid ja oskavad need igapäevaselt kasutusele võtta;
… on rohkem huvitatud kogu ettevõtte käekäigust, mitte ainult isiklikust edu saavutamisest.***

VAATA VEEL KLIENTIDE TAGASISIDET I VIDEOTAGASISIDETKOOLITUSE KESTUS, METOODIKA JA ÜLESEHITUS

“Ühtne juhtide meeskond” koolitus on 1-2 päevane (8-16 ak. h) intensiivne meeskonnatreening, milles kasutatavad õpiviisid on:
– 50% kontaktõppena interaktiivne vestlusloeng;
– 25% kontaktõppena
juhendatud iseseisev töö (individuaalsed harjutused, grupiarutelud);
– 25% on
koolituse järgne praktika (järeltegevused vastavalt läbitud materjalidele).

Koolituse metoodika on hoogne ja osalejaid rohkesti kaasav, kombineerides erinevad õppemeetodid nagu interaktiivne loeng, individuaalsed harjutused, grupiarutelud, meeskonnaharjutused ning nendele järgnevad analüüsid, ja järeltegevuste kokkuleppimine.

Väldime koolitusel klassikalist “koolitusjutlust”, kus koolitaja räägib ja grupp kuulab, vaid kaasame kõik osalejad aktiivselt õppeprotsessi, mis võimaldab materjali edukalt omandada ja igapäevatööga seostada.


PÄEVAKAVA

Üldjuhul toimub koolitus 10-17 päevaplaani alusel vastavalt allpool kirjeldatud pausidega. Küll aga võib päevakava ka kohandada vastavalt kliendi soovile (nt 09.00 – 16.00 või 09.30 – 16.30).

10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

***

10.00 – 11.30 SESSIOON I. JUHIKS OLEMISE PÕHJUSTE/MOTIVAATORITE ANALÜÜS
– “Minu Suur MIKS?” analüüs: minu juhiks olemise sisemised motiivid? Kust ammutan jõudu ja energiat?
– Sisemiste motivaatorite analüüs: Juhtmeeskond – Autonoomia – Areng – Tähendus – mis on tähtsaim?
– Tõhusa meeskonnatöö 3i: isikud, isiklikud eesmärgid, isetud (ühised) eesmärgid – kus on fookus?

11.30 – 11.45 Paus

11.45 – 13.15 SESSIOON II. PRIMAARSED JA SEKUNDAARSED MEESKONNAD ORGANISATSIOONIS
Meeskonnaharjutus: meeskonna tänase sisemise potentsiaali avastamine;
Primaarne (juhtkond) vs sekundaarne (juhitav) meeskond – kus on rohkem sinu fookus?
Meeskonnarhetüübid: üksiküritajad, pseudomeeskond, meeskond ja edukas tippmeeskond.
Aga meie?

13.15 – 14.00 Lõuna

14.00 – 15.30 SESSIOON III. TIPPMEESKONDADE ÜHISED TUNNUSED (UURINGUTE ANALÜÜSID)
– Edukate meeskondade X-FAKTORID: “Kas meie juhtkonnal on need olemas?”
5 koostööbarjääri, miks paljud meeskonnad ei toimi: mitu nendest on esindatud meil?
Psühholoogiline turvalisus: kui usalduslik, avatud ja turvaline meie meeskond täna on?

15.30 – 15.45 Paus

15.45 – 17.00 SESSIOON IV. PRAKTIKUM: “ROHKEM AVATUST, DIALOOGI JA MEESKONNAVAADET”
– Tööriist/praktika #1. Omavaheliste barjääride vähendamine/avatuse suurendamine juhtide vahel;
– Tööriist/praktika #2. Turvaline tagasiside andmine ja küsimine juhtmeeskonnas;
– Tööriist/praktika #3. “Tiimiraamat”: siduvad kokkulepped ja koolitusjärgsed järeltegevused.

***

KAS PLANEERIDA 1- VÕI 2-PÄEVANE KOOLITUS?

Koolitust on võimalik tellida nii ühepäevase kui kahepäevase koolitusena, mille peamiseks erinevuseks on teemade käsitlemise sügavus, ühiste arutelude ning meeskonnaharjutuste hulk, ja ametliku osa lõppedes koosveedetud aeg. Kuigi üldine teemade ring on nii 1- kui 2-päevase koolituse puhul sarnane, näitab praktika selgelt, kuidas pikemalt koos aega veetnud meeskondade puhul on nii tagasiside koolitusele kui ka koolituse positiivne mõju järgnevatel nädalatel/kuudel tugevam. Miks?

Motivatsiooni kadumine tähendab kõige muu kõrval ka üksteisest kaugenemist meeskonnas (barjääride tekkimist). Ja kuigi tegeleme koolitusel aktiivselt nii isikliku sisemotivatsiooni leidmisega, kui ka meeskonnas barjääride vähendamisega, näitab praktika üheselt, kuidas pärast ametliku koolituse lõppemist õhtusöögilauas või sauna eesruumis veedetud aeg (jagatud muljed, mõtted ja lood) meeskonda märkimisväärselt liidab.

Just selle tekkinud “energia” ja sünergia me 2-päevase koolituse puhul järgmisel päeval ära kasutame. Me kaasame meeskonnaliikmed aktiivselt aruteludesse, kuidas koolitusel saavutatud ühtsustunnet ja 
individuaalset motivatsiooni meeskonna edasiseks arenguks rakendada: millega võiks meeskonnas jätkata, mida alustada/lõpetada, et sisemotivatsioon ja meeskonnavaim ka koolituse järgselt püsiks?

Selline üksmeelne ja meeskonda kaasav arutelu loob meeskonnajuhile koolituse järgselt väga palju väärtust, muutes koolituse mitte ainult informatiivseks ja inspireerivaks, vaid ka päriselt rakenduslikuks nii meeskonna kui juhi vaatest. 1-päevase koolituse puhul on koolitusel tekkiv “energia” ja sünergia samuti kahtlemata olemas, aga selle ellurakendamine jääb rohkem juhi ülesandeks.


Tunnistus

Kõikidele soovijatele väljastame koolituse läbimise kohta tunnistuse.


Koolituse keel

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.


Kes on koolitaja?

Koolituse viib läbi “Aasta Koolitaja 2016” ja “Aasta Koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Kaido kohta saab lähemalt teada siit.

“Olen viimase 10+ aasta jooksul läbi viinud üle 750 koolituse, mille käigus on inspiratsiooni leidnud enam kui 7500 inimest.” – Kaido Pajumaa

Kui tunned, et soovid enne koolituse tellimist koolituse sisu või korralduse kohta lisa uurida, võta julgelt minuga ühendust – kaido(ät)motivaator.ee, telefon 509 4020 või broneeri videokohtumine aruteluks või TASUTA konsultatsiooniks (ei kohusta sind mitte millekski).


AGA KUI MA EI JÄÄ KOOLITUSEGA RAHULE?

Koolituse kohta kehtib 100% Rahulolu Garantii. Kui tunned peale koolitust, et juhid ei saanud sellest oodatud kasu, me koolituse eest arvet ei esita + maksame 1000 EUR kompensatsiooni koolitusele kulutatud ajakulu eest. Päriselt! Loe lähemalt siit.


SAADA HINNAPÄRING KOOLITUSELE:

Olen koolitaja Kaido Pajumaa. Võid mulle siin kirjutada huvist koolituse vastu või ka lihtsalt nõu küsimiseks. Mõtlen heameelega kaasa! Päringu saatmine ei kohusta sind millekski ja ei eelda hilisemat koolituse tellimist. Vastan üldjuhul järgmisel tööpäeval. NB! Võid mulle ka otse helistada 509 4020, kirjutada kaido@motivaator.ee või broneerida kohe veebikohtumise.


    Nimi *

    E-mail *

    Telefon

    Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust