fbpx

Juhtimiskoolitus “Koostöövestluste kunst”

JUHTIMISKOOLITUS “KOOSTÖÖVESTLUSTE KUNST”

Arenguvestluste, koostöövestluste, 1:1 vestluste ja tulemusvestluste
tõhusat planeerimist ja läbiviimist toetav koolitus. Koolitus pakub osalejatele teadmised ja praktilised tööriistad koostöövestluste pidamiseks viisil, et see töötajaid motiveeriks ja juhid seda ootaksid.

Koostöövestlused on juhtimise kõige efektiivsem tööriist

Töötajatega regulaarseid koostöövestlusi tegevad juhid nimetavad seda kõige tõhusamaks juhtimisinstrumendiks 5 põhjusel:
1) See tugevdab juhi ja töötajate vahelist suhet ja võimaldab üksteist paremini tundma õppida;
2) See kasvatab omavahelist usaldust, mis lihtsustab koos töötamist;
3) See parandab meeskonna sisekommunikatsiooni, sest kohtumised võimaldavad juhil ja töötajal üksteist paremini mõista ning ühises infoväljas olla;
4) See joondab juhi, tiimi ja töötajate eesmärke;
5) See aitab juhil enda eesmärke kiiremini saavutada, sest tiim toimib paremini.

Vaatamata nimetatud kasuteguritele suur osa juhte siiski koostöövestluseid ei tee. Nad ütlevad:
1) “Ma suhtlen oma inimestega igapäevaselt, mistõttu pole vaja nendega eraldi kohtumisi enam teha”.
2) “Sellised kohtumised võtavad liiga palju, et neid iga töötajaga jõuaks teha”.
3) “Mul on olulisemaid asju (päris töö), millega tegelda”.
4) “Vestluste kasu ja tulemuslikkust ei ole võimalik mõõta”.
5) “Minu töötajad ei ole enda arengust ja arenguvestlustest huvitatud. Neid huvitab ainult palk”.

Juhtide vähene huvi paneb ka töötajad vestlusi vältima

Vaatamata juhtide leigele huvile on tegelikkuses enamus töötajatest nii enda arengust kui ka arenguvestlustest huvitatud. Siiski ei julge nad seda alati juhile väljendada, kartes ühelt poolt jätta mulje, nagu ei saaks nad niisama oma tööga hakkama, ja vältides teiselt poolt juhile millegi peale surumist, millesse juht ise hästi ei usu. 

Selline teineteisest möödarääkimine (möödaarvamine) on paljud meeskonnad viinud pinnapealse ja liigformaalse suhtluskultuurini, kus juhi ja töötajate vaheline suhtlus piirdub ainult tööst rääkimise ja jooksvate probleemide lahendamisega, ja millest puudub üksteise lähem tundmaõppimine, teineteise arengu toetamine ja vastastikune tagasisidestamine.

Koostöövestlused aga just nendele kolmele aspektile eelkõige keskenduma peaksidki – üksteise parem tundmaõppimine, teineteise arengu toetamine ja turvaline tagasiside andmine/saamine. Kuna meeskonnas evitav töökeskne ja liigformaalne suhtluskultuur on aga juhtide ja töötajate vahele loonud psühholoogilised barjäärid (üksteist ei usaldata, sest juht ja töötaja on teineteise jaoks emotsionaalses mõttes võõrad), hakkavad need endast aastapõhistel arenguvestlustel märku andma. See muudab vestlused mõlemale osapoolele võõraks ja ebamugavaks, mistõttu hakkavad mõlemad osapooled neid vältima.

Seda tõsiasja kinnitavad ka mitmed rahvusvahelised uuringud, mille kohaselt:

* 15% töötajatest kirub pärast arenguvestlust töökaaslastele, kui mõttetu see kõik ikka on;
* 15% töötajatest nutab pärast arenguvestlust;
* 22% töötajatest väldib arenguvestlusi “haigeks jäämisega” (valetavad);
* 35% töötajatest kurdab kolleegidele, et ei ole rahul arenguvestlusega ja see ei vasta nende ootustele;
* 47% töötajatest hakkab pärast arenguvestlust uut tööd otsima, sest tunnevad, et ei saa tööga hakkama;
* 57% töötajatest ütleb, et arenguvestlused põhjustavad meeskonnas koostööd pärssivat konkurentsi;
* 59% töötajatest ütleb, et juht polnud arenguvestluseks end ette valmistanud, mistõttu tundus see võlts;
* 74% töötajatest ütleb, et pärast arenguvestlust puudub nendel arusaamine, kuidas nendel päriselt läheb;
* 90% personalitöötajatest ütleb, et ei usu arenguvestluste tulemuste (vormide) tõesust ja objektiivsust;
* 95% juhtidest ise ütleb, et nad pole ettevõtte poolt pakutava arenguvestluste süsteemiga rahul.
Allikas: Trinet / Impraise

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on aidata juhtidel koostöövestluste (sh arenguvestluste) kasulikkust endale ja organisatsioonile mõista, vestluste vältimisega seotud psühholoogilisi barjääre vähendada ja ületada, ning pakkuda juhtidele teoreetilised teadmised ja praktilised tööriistad tõhusaks koostöövestluste tegemiseks.

Koolituse tulemusena juhid …

… mõistavad 1:1 koostöövestluste vajalikkust ja suurendavad oma valmisolekut nende tegemiseks;

… oskavad vestlusi ette valmistada ja läbi viia viisil, et see juhi jaoks mugav ja kasulik oleks;

…oskavad iseenda ja töötajate poolset vastuseisu vestlustele ületada;

… on omandanud praktilised tööriistad/meetodid vestluste juhtimiseks ja analüüsimiseks;

… oskavad anda turvaliselt arendavat tagasisidet ja oma töötajaid panuse eest tunnustada;

… teadvustavad erinevate põlvkondade (X, Y ja Z) ootusi töökohale ning enda arengule;

… oskavad 1:1 suhtluse kaudu töötajate sisemist motivatsiooni suurendada: eduelamuse loomine;

… parandavad kontakti ja suhteid töötajatega ningsuurendavad enda ja meeskonna vahelist usaldust;

… oskavad enda ja oma töötajate arengukohti märgata ning nendele vastava arenguplaani koostada;

… teavad, kuidas vestlusi pidada viisil, et see töötajaid motiveeriks ja nad seda ootaksid;

… näevad töötajate pühendumuse kasvu ja saavutad enda ja oma meeskonna eesmärgid kiiremini.

Koolituse fookuspunktid

Koostöövestlus on töötaja ja juhi vaheline regulaarne personaalne kohtumine, mille fookuses on eelkõige töötaja. Sellise vestluse eesmärgiks on liikuda omavahelises suhtluses igapäevasest tööalasest infovahetusest sügavamale, et turvaliselt ja avameelselt rääkida kolmel olulisel teemal:

 1. Tööga seotud mured ja rõõmud ehk mis tekitab töötajale töörõõmu (motivatsiooni) ja mis tööpiina?
 2. Töötaja ootused ja vajadused tööle ning juhile/juhtimisele (vastastikune tagasisidestamine);
 3. Töötulemused ja arendamist vajavad valdkonnad (arenguvestlus).

Koolitusel käsitletavad 10 põhiteemat:

1) Miks paljud juhid arenguvestluseid ja 1:1 koostöövestluseid ei armasta?

2) 1x/aastas peetavad arenguvestlused tagasiside kultuurina – head ja vead?

3) Juhtimine 19.sajandil vs juhtimine 21.sajandil – mis on muutunud?

4) Miks arenguvestlused sageli soovitud tulemusi ei anna?

5) Kultuuripüramiid ehk meeskonnas tagasiside kultuuri loomise 3 sammu;

6) Psühholoogilise turvatunde loomine meeskonnas;

7) Kuidas juhina 1:1 vestlustel tagasisidet tõhusalt vastu võtta?

8) Mis ja milleks 1:1 vestlused? Mis kasu juht 1:1 vestlustest saab?

9) 5-sammuline 1:1 vestluste strateegia ja vestluse struktuuri loomine/hoidmine?

10) Millest töötajaga 1:1 vestlustel rääkida: 1:1 vestluse läbiviimise praktilised tööriistad (15+ tööriista).

_______________________

VESTLUSE ETTEVALMISTAMINE

 • Kuidas alustada ja töötajaid teavitada, kui pole varem vestlusi pidanud (või teinud ainult 1x/a)?
 • 1:1 vestluste vältimise psühholoogilised tagamaad (barjäärid) ja nende ületamine;
 • Juhi ja töötaja ettevalmistus tõhusaks arenguvestluseks: kasulikud tööriistad kohtumiste ettevalmistamisel;
 • Koostöövestluste ajaline planeerimine ja töötajatega kooskõlastamine;
 • Olulised nüansid kohtumise aja ja koha valikul, ning kohtumise pikkuse planeerimine;
 • 5 koostöövestluse liiki: tööjutud, töörõõmu jutud, karjäärijutud, koostöö jutud, tulemusjutud;
 • Kuidas valida eelnevate hulgast kohtumise õige fookus ja metoodika?

VESTLUSE LÄBIVIIMINE

 • Kontakti (rapoori) ja soodsa keskkonna loomine, emotsionaalsete barjääride ületamine;
 • Mentorlus, konsulteerimine ja coaching – mis on mis ja missugust 1:1 vestlustes kasutada?
 • Juhi ja töötaja rollid ning teemade käsitlemise fookuspunktid koostöövestlustel;
 • Kohtumise struktuuri loomine, teemade järjekorra valik ja psühholoogiliselt turvalise ruumi “hoidmine”;
 • 1:1 vestluse tööriistad: 20+ praktilist tehnikat ja tööriista edukate 1:1 vestluste läbiviimiseks (meetodid);
  • Praktilised harjutused töötajate ja iseenda analüüsimiseks;
 • Suhtlemise tööriistad: aktiivne kuulamine, peegeldamine ja kokkuvõtted;
 • Kinnised ja avatud küsimused 1:1 vestlustes: mis on mis ja kuidas kasutada?
 • Mittesõnalise kommunikatsiooni (toon ja kehakeel) teadvustamine ja kasutamine;
 • Järelduste ja hinnangute redel: kuidas vältida valejärelduste tekkimist ja pingete kerkimist kohtumisel?
 • Vestlusel tagasiside andmise ja küsimise tööriistad ning tagasisidestamise psühholoogia põhialused;
 • Arenguplaani koostamine koostöös töötajaga;
 • Emotsionaalsete töötajate/olukordadega toimetulek ja töötajate kaitsereaktsioonide ületamine;
 • Olulisemad vead ja ohukohad koostöövestluste läviviimisel.

VESTLUSE JÄRELTEGEVUSED

 • Kokkuvõtete tegemine ja säilitamine;
 • Kokkuvõtete töötajaga kooskõlastamine;
 • Töötaja vastutavana hoidmine kokkulepitud järeltegevuste osas.

_______________________

Koolituse metoodika ja ülesehitus

Koolitus on ülesehituselt hoogne ja osalejaid rohkesti kaasav, kombineerides erinevad meetodid nagu interaktiivne loeng, individuaalsed- ja grupiülesanded, ning tegevusplaani koostamine edaspidiseks. Väldime koolitusel nn klassikalist “koolitusjutlust”, kus koolitaja räägib ja grupp kuulab, vaid kaasame osalejad kõik aktiivselt õppeprotsessi, mis võimaldab materjali edukalt omandada ja oma igapäevase tööga seoseid luua.

KOOLITUS SOBIB HÄSTI NII VÄRSKETELE KUI KOGENUD JUHTIDELE

Koolitus sobib hästi nii alustavatele juhtidele (sh hiljuti spetsialistist juhiks saanud juhtidele) kui ka pikema kogemusega juhtidele (sh personalijuhtidele, koolitusjuhtidele).

KOOLITUSE KESTUS JA KEEL

a) 1-2 päevane intensiivne juhtimistreening, milles kasutatavad õpiviisid on:
– kaasav ja interaktiivne vestlusloeng;
– rühmaarutelud ja ühised analüüsid;
– individuaalne töö ning harjutused koolitusmaterjalide baasil.

Koolitus on jagatud kaheks – teooria ja praktika. Koolituse esimene osa annab juhtidele vajalikud taustateadmised ja aitab mõista psühholoogiat koostöövestluste läbiviimise taga.

Teine osa on aga praktikum, kus juhid töötavad harjutuste baasil läbi seni käsitletud materjali ning valmistavad end ette selle edaspidiseks ellurakendamiseks oma meeskonnas. Juhid lahkuvad koolituselt edasise tegevusplaaniga ehk “koduste ülesannetega”, mis võimaldavad juba järgmisel päeval õpitut praktikasse rakendama hakata.

Tavapärane päevakava (muudetav):
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

b) Järelkohtumine ~1 kuu möödudes kestusega a’ 1,5h (valikuline, tellija otsustab põhikoolituse lõpus) (saab teha ka Zoomis/Skype’s)

Järelkohtumise eesmärgiks on tagada, et juhid hakkaksid koolitusel õpitut ka reaalselt praktikas rakendama. Järekohtumisel reflekteerivad, jagavad ja analüüsivad juhid, kuidas on õpitu praktikasse rakendamine ~1 kuu vältel õnnestunud: missugune on olnud õpitu rakendatavus, mõju, tagasiside ja üleskerkinud probleemid.

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.

KOOLITAJA

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee
juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.

100% RAHA TAGASI GARANTII

Koolituse kohta kehtib 100% Raha Tagasi Garantii. Kui tunned peale koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, mis aitab Sul oma meeskonnale lähemale jõuda ja neid rohkem motiveerida, maksame Sulle lisaküsimusi esitamata kogu raha tagasi. Päriselt! Loe lähemalt siit.

KÜSI KOOLITUSE PERSONAALSET PAKKUMIST:

Nimi

E-mail

Telefon

Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust