fbpxMeeskonnakoolitus “Meeskonnatunde suurendamine”

“MEESKONNATUNDE SUURENDAMINE”

Meeskonnas ühtsustunnet, usaldust ja koostöövaimu suurendav koolitus, mis ei jäta külmaks mitte
ühtegi osalejat või meeskonda. Praktiliste harjutuste ja mitmekesiste meetoditega haarab koolitus kaasa iga osaleja, tekitades temas huvi ja pannes ta mõtlema oma tänase rolli ja panuse peale meeskonnas.


Kas tunned mõnikord, et sinu meeskonnal oleks rohkem potentsiaali kui täna kasutatakse?
Kas oled märganud, et meeskonnaliikmed ei astu kõik ühte sammu ja ei pühendu alati ühis-eesmärkidele?
Kas soovid, et sinu meeskond oleks ühtsem, usaldust ja avatust oleks rohkem ning koostöövaim kõrgem?

Paljude juhtide väljakutseks on individualism meeskonnas

Just selliste väljakutsetega seisavad igapäevaselt silmitsi paljud juhid – nad näevad, kuidas töötajad küll isiklike eesmärkide nimel pingutavad, aga meeskondlikud on sageli jäänud juhi vastutuseks.

Samuti näevad paljud juhid, kuidas töötajate omavahelised suhted on isiklikul tasandil küll täitsa head (justkui räägitakse kõigest), aga tööalastes aruteludes ollakse passiivsed, ja ka üksteisega olulistest tööalastest probleemidest rääkimist välditakse. Selle asemel klatšitakse sageli kolleege kohvinurgas, tehakse umbisikulisi märkusi koosolekul või kitutakse otse juhile.

Selliste tunnustega meeskonda võib nimetada “saarekestega” meeskonnaks, kus töötajad pingutavad (mõnikord lausa kaitsevad!) küll oma isiklike tulemuste nimel, aga meeskonna ühiste eesmärkide ja tulemuste vastu on nende huvi leige või puudub üldse – ollakse passiivsed, välditakse uuendusi ja ei võeta aktiivselt osa koosolekutest. Kuidas olukorda parandada?


Seikluskoolitused üldjuhul seda probleemi ei lahenda

Mõnikord proovivad juhid seda olukorda parandada “Kontorist metsa!”-tüüpi meeskonnakoolitustega, lootes inimesed tavakeskkonnast välja tuues avanema panna, ja seeläbi ka meeskonnavaimu tugevdada. Kahjuks aga on sellistel koolitustel väga lühiajaline mõju (kui üldse!), sest inimesed on seal teises rollis (“töökaaslane, kolleeg” => “sõber, inimene”), ja inimesena polegi kellelgi ju üksteise vastu midagi.

Just seetõttu tehakse ka sellistel koolitustel väga edukalt “mängukoostööd” (nt lahendatakse erinevaid ülesandeid metsas jms), aga tööle naastes jätkub kõik vanaviisi: rollid taastuvad, nendega kaasnevad probleemid samuti, ja taas ajab igaüks vaikselt oma asja ning juht on meeskonna teemadega üksi.

Kirjeldatud viisil koos töötavad inimesed ei ole aga oma olemuselt MEESKOND so grupp inimesi, kellel on sama eesmärk, vaid pelgalt KOLLEKTIIV so grupp inimesi, kellel on juhtumisi sama tööandja.


Kas Sina kuulud meeskonda või hoopis kollektiivi?
PlayPlay


Vaata veel inspireerivaid meeskonnatöö videoid.


Mida koolitus juhile/meeskonnale annab?

Koolituse eesmärk on aidata individualismi meeskonnas vähendada ja kollektiivist uuesti meeskonnaks muutuda – meeskonnaks, mille liikmetel on ühine eesmärk ja mille nimel kõik valmis ka vastutama on.

Koolitus aitab meeskonnal positiivset, avatud ja koostööle orienteeritud tiimikultuuri kujundama hakata, kolleegidel üksteisele meeskonnas lähemale jõuda, vastastikust usaldust suurendada ja tekitab soovi meeskonna ühisesse eesmärki rohkem panustada.

Koolituse tulemusena (õpiväljundid) …
… tunnevad ja mõistavad osalejad iseennast ja töökaaslasi paremini ning on valmis suuremaks koostööks;
… oskavad tööd värske nurga alt näha ja lisamotivaatorid palga kõrval üles leida (et töö innustav oleks)
… kasvab meeskonnas usaldus, avatus ja emotsionaalne turvalisus, mis lihtsustab suhtlemist ja koostööd;
… mõistavad osalejad, kuidas meeskonnana edu saavutamine isiklikke eesmärke ja unistusi täita aitab;
… väärtustavad osalejad tööd ja meeskonda kõrgemalt, mis kasvatab motivatsiooni ja soodustab koostööd.


ALEX PENTLAND
PlayPlay

Vaata veel inspireerivaid meeskonnatöö videoid.Millele täpsemalt koolitus keskendub?

Koolitus keskendub meeskonnatunde suurendamise 3 olulisele valdkonnale:

MOODUL 1. MINA MEESKONNAS
Kuna iga meeskond koosneb indiviididest, kellel on lisaks meeskonna huvidele alati esindatud ka isiklikud huvid, alustame päeva iseendasse vaatamise ja oma tänase sisemise motivatsiooni analüüsimisega.

Põhiteemad:
1) Töörõõm (tahan teha) vs Tööpiin (pean tegema) – kumb kehtib täna sinu jaoks?
2) Sisemine ja väline motivatsioon – mis need on ja kuidas sisemist motivatsiooni suurendada?
3) Primaarne (toetada juhti/meeskonda) ja sekundaarne (isiklikud ülesanded) töö – millele keskendud?


MOODUL 2. MEIE MEESKONNANA
Kui osalejad on oma töörõõmu (või tööpiina) olemasolu teadvustanud ja sisemise motivatsiooni taas üles leidnud, liigume koolitusega edasi meeskondlike teemade juurde.

Selles koolituse osas tegeleme meeskonna ühtsustunde suurendamisega ja meeskonna identiteeditunde loomisega, mida psühholoogid peavad üheks töötajate olulisimaks edasiviivaks jõuks töö juures. Kui inimesed tunnevad, et nad kuuluvad tugevasse, võimalusterohkesse ja hoolivasse meeskonda, soovivad nad ka endast seal maksimaalse panuse anda.

Põhiteemad:
1) Meeskonnatunde analüüs: meeskonna tänaste tugevuste, nõrkuste ja võimaluste kaardistamine:
– tippmeeskondade x-faktori analüüs & leidmine prof. Alex Pentlandi metoodika alusel;
usalduse/avatuse (emotsionaalse turvalisuse) analüüs prof. Amy Edmondsoni metoodika alusel.
2) 5 sammuline koostöömudel usalduse loomiseks meeskonnas ja koostööohtude eemaldamiseks;
3) Tiimiraamat ehk meeskonna siseste kokkulepete sõlmimine ja nendega siduvuse loomine.


MOODUL 3. MEESKONNA SÜGAVAMA TÄHENDUSE LEIDMINE
Kui meeskonnaliikmed on oma sisemise motivatsiooni üles leidnud ning tiim on grupina ühtsustunde taastanud, on aeg liikuda edasi küsimuste juurde “Miks meie meeskond tegelikult loodud on?”.

Mooduli eesmärgiks on aidata meeskonnaliikmetel paremini teadvustada töö sügavamat mõtet:
1) Milleks tegelikult meie organisatsioon ja meie meeskond loodud on: mida me muudame paremaks?
2) Miks me seda tööd meeskonnana teeme: kas meeskonnana on eesmärke täita lihtsam kui indiviididena?
3) Kellele meie töö tegelikult vajalik ning kasulik on: kes “finantseerib” seda kõike?
4) Kuidas meie igapäevane suhtumine, töö ja hoiakud sellele kaasa aitavad: kas oleme Võtjad või Andjad?
5) Mida me saaksime ja oleksime valmis muutma, et meie meeskond rohkem “suurest pildist” lähtuks?

Selline eneseanalüüs grupina võimaldab osalejatel suurendada oma töö- ja rolli tähtsust ning näha suuremat pilti. Samuti aitab see meeskonnaliikmetel paremini mõista ning tajuda koostöövõimalusi ja vajalikkust meeskonnas ühiste eesmärkide saavutamisel.


KOOLITUSE EELNE MOTIVATSIOONIUURING

Soovitame antud koolituse eel meeskonnas läbi viia motivatsiooniuuringu, mis annab hea sisendi koolitusel just hetkel olulistele teemadele tähelepanu pööramiseks ja loob ka väljundi hilisemaks analüüsiks/kasutamiseks juhtimises. 

Küsitlus koosneb 35 küsimusest, mis on spetsiaalselt välja töötatud meeskonnatundest, juhist ja töö sisust tuleneva töötajate sisemise motivatsiooni hindamiseks. Küsitlus aitab muuta koolituspäeva praktilisemaks ja võimaldab osalejatel üheskoos meeskonnas leiduvate (motivatsiooni pärssivate) kitsaskohtadega tegelda.

Küsitlus toimub anonüümselt. Küsitlusele vastamiseks saab iga osaleja lingi, mille ta oma arvutist ära täita saab, mis muudab sellele vastamise turvaliseks ja tagab võimalikult avatud ja ausate vastuste olemasolu.

Küsimustikku saab vastavalt oma eelistustele muuta.
Küsimustikuga tutvumiseks võta palun koolitajaga ühendust tel 509 4020, kaido(at)motivaator.ee või broneeri Teamsi kohtumine siit.


Missugusele meeskonnale koolitus sobib?

Koolitus sobib hästi kõikidele meeskondadele (tiimid, osakonnad, üksused, projektimeeskonnad jt), kes ideaalis peaksid töötama ühise eesmärgi ja tulemuste nimel, kuid praktikas on meeskonnavaim ja ühine vastutus meeskondlike tulemuste eest kahanenud (või soovitakse seda ennetada).

Meeskonna suurus
Koolitus sobib kõige paremini 5-20 liikmelistele meeskondadele, aga seda saab edukalt kohandada ka suurematele gruppidele kuni ~100 inimeseni. Kuna koolitus on väga aktiivne, kaasav ja dünaamiline, on oluline, et osalejad istuksid U-kujuliselt või laudkondades (ei sobi teatri – ja klassiruumistiil).

Sobib väga hästi ka muudatused läbinud meeskonnale
Senine praktika näitab, et koolituse mõju on väga positiivne meeskondadele, kus on hiljuti toimunud muudatused (meeskonnas, töökorralduses). Kuna muudatuste protsess on sageli pingeline ja emotsionaalne, aga samas juhid vajavad muudatuste keskmes oma meeskonna tuge ning pühendumust, aitab “Meeskonnatunde suurendamise” koolitus meeskonnal muudatustest turvaliselt läbi minna säilitades meeskonna ühtsuse ja töötajate motivatsiooni.

Äkki su meeskond vajaks midagi muud?
Sageli otsivad juhid meeskondadele suhtlemise- ja koostööalaseid koolitusi olukordades, kus tegelikuks probleemiks on meeskonnatunde kadumine. Taastades meeskonnas ühtsustunde, võtavad selle liikmed iseenesest kasutusele oma parimad suhtlemis- ja koostööoskused.


MIDA KLIENDID KOOLITUSE KOHTA ÖELNUD ON?

“Meeskonnatunde suurendamise” koolitus on Motivaatori üks populaarsemaid koolitusprogramme, sest aitab inimestel meeskonnas päriselt üksteisele lähemale jõuda, vastastikust usaldust suurendada ja meeskonnana tulemuslikumaks muutuda. Koolitus parandab kolleegide omavahelist suhtlemist, aitab mõista töö ja meeskonnatunde olulisust ning näitab, kuidas edukas meeskond nende isikliku eduni viib.

Seda kinnitavad ka paljud senised koolituse tellinud kliendid:

Mul oli just paar päeva tagasi võimalus osa saada sinu koolitussessioonist, teemadeks meeskond, meeskonna arendamine, motiveerimine, juhtimine, ja see oli absoluutselt geniaalne. Aitäh! Soovitan soojalt ka kõikidele teistele!” – Jevgeni Viires, Senior Software Developer, Regio OÜ


“Meeskonnakoolituse sisu oli väga põnev ja kasulik. Kasulik eelkõige selles mõttes, et lähendas meeskonda veelgi ning koolituse järgselt on näha, et tekkinud sünergia on kandunud ka igapäevatöösse. Koolituse juures meeldis mulle eriti see, et Kaido tegi väga põhjaliku eeltöö meie ettevõtte ja meeskonna kohta. Koolituse ülesehitus oli mõnusalt vaba ning samas teaduslikult põhjalik.” – Algis Liblik, TV3 müügidirektor

Kuna koolitus oli kavandatud just meie meeskonna vajadustele, oli ülesehitus ja erinevate tegevuste tasakaal väga hästi paigas. Kaido on professionaalne ja avatud, kuulab inimesi ja soodustab vaba arutelu. Seda koolitust julgen soovitada nii alles kujunevale meeskonnale kui ka staažikale kollektiivile, kes vajab pilguheitmist iseendasse ja tiimi.” – Kristel Truu, Nordea Pank osakonnajuht

“Koolitus andis töötajatele võimaluse vaadata enda sisse ja mõista, miks nad käituvad tööl just nii. Samuti mõisteti, kui oluline on ettevõtte kultuur ja selle hoidmine. Usun, et inimesed mõistavad paremini “töörõõmu teooriat” ja selle siduvust iseendaga. Meile olid eriliselt olulised koolituse käigus sõlmitud kokkulepped, mis aitavad meil argipäevas ühist joont säilitada. Need kokkulepped said isegi lamineeritud ja töötajatele jagatud.” – Kadri Põldma, Moller Auto kvaliteedijuhtVAATA VEEL KLIENTIDE TAGASISIDET I VIDEOTAGASISIDET
KOOLITUSE KESTUS, METOODIKA JA ÜLESEHITUS

Koolitus tõstab meeskonnatunnet ja koostöövaimu – see on 100% garanteeritud!

“Meeskonnatunde suurendamine” koolitus on 1-2 päevane (8-16 ak. h) inspireeriv ja tegevuspõhine meeskonnatreening, milles kasutatavad õpiviisid on:
– 50% kontaktõppena interaktiivne vestlusloeng;
– 25% kontaktõppena 
juhendatud iseseisev töö (individuaalsed harjutused, grupiarutelud);
– 25% on 
koolituse järgne praktika (järeltegevused vastavalt läbitud materjalidele).

Koolituse metoodika on hoogne ja osalejaid rohkesti kaasav, kombineerides erinevad õppemeetodid:
… innustav, kaasav ja interaktiivne loeng vajalikuks taustainfoks;
… arutelud ideede avastamiseks ja omavahelise koostöö arendamiseks;
… meeskonnaharjutused isikliku/empiirilise kogemuse omandamiseks;
… individuaalsed materjali mõtestamiseks ja omandamiseks;
… inspireerivad filmilõigud ja nendele järgnevad arutelud;
… järeltegevuste plaani koostamine.

Väldime koolitusel klassikalist “koolitusjutlust”, kus koolitaja räägib ja grupp kuulab, vaid kaasame kõik osalejad aktiivselt õppeprotsessi, mis võimaldab materjali edukalt omandada ja igapäevatööga seostada.


PÄEVAKAVA

Üldjuhul toimub koolitus 10-17 päevaplaani alusel vastavalt allpool kirjeldatud pausidega. Küll aga võib päevakava ka kohandada vastavalt kliendi soovile (nt 09.00 – 16.00 või 09.30 – 16.30).

10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

***

10.00 – 11.30 Sessioon I. SISEMISE MOTIVATSIOONI KÄIVITAMINE
– Töörõõm ja tööpiin: kumb kehtib täna sinule ja missugust mõju see avaldab sinu tulemustele/tiimile?
– Sisemiste motivatsiooniallikate (palga kõrval) kaardistamine/hindamine ja analüüs;
– Tööle pühendumus kui universaalne sisemise motivatsiooni mõõdik. Missugune on sinu tase täna?

11.30 – 11.45 Paus

11.45 – 13.15 Sessioon II. PRIMAARNE (JUHI TOETAMINE) JA SEKUNDAARNE (MINU TÖÖ) TÖÖ
– Meeskonnaharjutus: meeskonna tänase sisemise potentsiaali avastamine ja selle analüüs päriselu näitel;
– Tõhusa meeskonnatöö 3i: isikud, isiklikud eesmärgid, isetud (ühised) eesmärgid – kus on sinu fookus?
– Meeskonnarhetüübid: üksiküritajad, pseudomeeskond, meeskond ja edukas tippmeeskond. Kus meie?

13.15 – 14.00 Lõuna

14.00 – 15.30 Sessioon III. TIPPMEESKONDADE ÜHISTE TUNNUSTE ANALÜÜS
– Edukate meeskondade X-FAKTORID: Kas meie meeskonnal on need olemas? Mida saaks parandada?
– 5 koostööbarjääri, miks paljud meeskonnad ei toimi: mitu nendest on esindatud meil? Kuidas ületada?
– Psühholoogiline turvalisus: kui usalduslik, avatud ja turvaline meie meeskond täna on? Mõju koostööle?

15.30 – 15.45 Paus

15.45 – 17.00 Sessioon IV. PRAKTIKUM “ROHKEM AVATUST, DIALOOGI JA MEESKONNAVAADET”
– Tööriist/praktika #1. Omavaheliste barjääride vähendamine/avatuse suurendamine meeskonnas;
– Tööriist/praktika #2. Turvaline tagasiside andmine ja küsimine meeskonnas: pimenurkade avastamine;
– Tööriist/praktika #3. “Tiimiraamat”: siduvad kokkulepped ja koolitusjärgsed järeltegevused.


***

KAS PLANEERIDA 1- VÕI 2-PÄEVANE KOOLITUS?

Koolitust on võimalik tellida nii ühepäevase kui kahepäevase koolitusena, mille peamiseks erinevuseks on teemade käsitlemise sügavus, ühiste arutelude ning meeskonnaharjutuste hulk, ja ametliku osa lõppedes koosveedetud aeg. Kuigi üldine teemade ring on nii 1- kui 2-päevase koolituse puhul sarnane, näitab praktika selgelt, kuidas pikemalt koos aega veetnud meeskondade puhul on nii tagasiside koolitusele kui ka koolituse positiivne mõju järgnevatel nädalatel/kuudel tugevam. Miks?

Motivatsiooni kadumine tähendab kõige muu kõrval ka üksteisest kaugenemist meeskonnas (barjääride tekkimist). Ja kuigi tegeleme koolitusel aktiivselt nii isikliku sisemotivatsiooni leidmisega, kui ka meeskonnas barjääride vähendamisega, näitab praktika üheselt, kuidas pärast ametliku koolituse lõppemist õhtusöögilauas või sauna eesruumis veedetud aeg (jagatud muljed, mõtted ja lood) meeskonda märkimisväärselt liidab.

Just selle tekkinud “energia” ja sünergia me 2-päevase koolituse puhul järgmisel päeval ära kasutame. Me kaasame meeskonnaliikmed aktiivselt aruteludesse, kuidas koolitusel saavutatud ühtsustunnet ja 
individuaalset motivatsiooni meeskonna edasiseks arenguks rakendada: millega võiks meeskonnas jätkata, mida alustada/lõpetada, et sisemotivatsioon ja meeskonnavaim ka koolituse järgselt püsiks?

Selline üksmeelne ja meeskonda kaasav arutelu loob meeskonnajuhile koolituse järgselt väga palju väärtust, muutes koolituse mitte ainult informatiivseks ja inspireerivaks, vaid ka päriselt rakenduslikuks nii meeskonna kui juhi vaatest. 1-päevase koolituse puhul on koolitusel tekkiv “energia” ja sünergia samuti kahtlemata olemas, aga selle ellurakendamine jääb rohkem juhi ülesandeks.


TUNNISTUS

Kõikidele soovijatele väljastame koolituse läbimise kohta tunnistuse.


KOOLITUSE KEEL

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.


KES ON KOOLITAJA?

Koolituse viib läbi “Aasta Koolitaja 2016” ja “Aasta Koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Kaido kohta saab lähemalt teada siit.

“Olen viimase 10+ aasta jooksul läbi viinud üle 750 koolituse, mille käigus on inspiratsiooni leidnud enam kui 7500 inimest.” – Kaido Pajumaa

Kui soovid enne koolituse tellimist koolituse sisu või korralduse kohta lisa uurida, võta julgelt minuga ühendust – kaido(ät)motivaator.ee, telefon 509 4020 või broneeri videokohtumine aruteluks või 
TASUTA konsultatsiooniks (ei kohusta sind mitte millekski).


AGA KUI MA EI JÄÄ KOOLITUSEGA RAHULE?

Koolituse kohta kehtib 100% Rahulolu Garantii. Kui tunned peale koolitust, et juhid ei saanud sellest oodatud kasu, me koolituse eest arvet ei esita + maksame 1000 EUR kompensatsiooni koolitusele kulutatud ajakulu eest. Päriselt! Loe lähemalt siit.


Küsi koolituse personaalset pakkumist:

Olen koolitaja Kaido Pajumaa. Võid mulle siin kirjutada huvist koolituse vastu või ka lihtsalt nõu küsimiseks. Mõtlen heameelega kaasa! Päringu saatmine ei kohusta sind millekski ja ei eelda hilisemat koolituse tellimist. Vastan üldjuhul järgmisel tööpäeval. NB! Võid mulle ka otse helistada 509 4020, kirjutada kaido@motivaator.ee või broneerida kohe veebikohtumise.


    Nimi*

    E-mail*

    Telefon

    Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust