Meeskonnakoolitus “Meeskonnatunde suurendamine”

“MEESKONNATUNDE SUURENDAMINE”

Meeskonna ühtsustunnet parandav koolitus, mille eesmärgiks on “nähtamatuid barjääre” meeskonnas vähendada, omavahelist suhtlust, avatust ja usaldust tiimis kasvatada, ning tekitada inimestes huvi ja valmisolekut meeskonna ühiste eesmärkide nimel pingutada (mitte ainult “oma tööd” teha).

Probleemi tutvustus

Paljud meeskonnajuhid seisavad tööl silmitsi sarnase väljakutsega: nad näevad, kuidas nende töötajad isiklikul tasandil oma töö nimel küll pingutavad ja sageli ka nendele püstitatud eesmärgid saavutavad, aga meeskondlik tulemus on jäetud juhi vastutusele. Samuti näevad paljud juhid, et ka “mitte-töine” läbisaamine on töötajate vahel hea, kuid tööalaste probleemide ja väljakutsete puhul üksteisele otse midagi ei öelda (ei taheta vastanduda), vaid räägitakse pigem kohvinurgas või vihjatakse meeskonnajuhile.

Paljud juhid nimetavad sellist olukorda “saarekeste mentaliteediks” (igaüks kaitseb oma huve ja “kuningriiki”) või individualismiks meeskonnas, kus töötajate igapäevane töö on tehtud ja tulemused täitsa head, aga ühiste meeskondlike eesmärkide ja väljakutsete vastu on huvi leige või puudub üldse: ei võeta aktiivselt osa aruteludest ja koosolekutest, ei näidata üles huvi ja proaktiivsust, ei pakuta ideid / lahendusi, ei tulda kaasa muudatustega jms.

Tihti proovivad juhid sellist olukorda lahendada tüüpiliste “kontorist õue” seikluslike meeskonnakoolitustega, mille eesmärk on viia inimesed tavakeskkonnast välja, et seeläbi üksteisele lähemale jõuda ning ka tööalast suhtlust parandada. Paraku aga üldjuhul sellised lahendused pikaajalist mõju ei oma, sest sellisel koolitusel “liiguvad” inimesed “kolleegi-rollist” “sõbra-rolli” (tööalasest suhtlusest mitte tööalasele), kus ongi omavaheline läbisaamine hea, mistõttu tehakse koolitusel ka edukat “mängukoostööd”, aga tööle naastes jätkub kõik vanaviisi: igaüks ajab vaikselt oma asja ja teeb ära täpselt nii palju, nagu tema töölõik seda nõuab.

Kirjeldatud viisil koos töötavad inimesed ei ole olemuselt mitte MEESKOND, millel on ühine eesmärk ja mille eest kõik meeskonnaliikmed ühiselt vastutavad, vaid KOLLEKTIIV – grupp inimesi, kellel on sama tööandja. Kollektiivis töötavatel inimestel ei ole ühist eesmärki, mille kõik oleksid omaks võtnud, ja nad ei jaga vastutust meeskonna tulemuse eest, vaid igaüks töötab isikliku mugavuse, heaolu ja saavutuste nimel. Just seepärast tajuvadki juhid sellist olukorda sageli lokkava individualismina meeskonnas.

Koolituse eesmärk

“Meeskonnatunde suurendamise” koolituse eesmärgiks on aidata individualismi meeskonnas vähendada ja kollektiivist uuesti meeskonnaks muutuda – meeskonnaks, millel on ühine eesmärk ja mille nimel kõik meeskonnaliikmed valmis vastutama on. Koolitus aitab meeskonnal positiivset ja koostööle suunatud sisekultuuri kujundama hakata, kolleegidel üksteisele meeskonnas lähemale jõuda, vastastikust usaldust suurendada ja tekitab soovi meeskonna ühisesse eesmärki rohkem panustada.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse tulemusena osalejad …
… mõistavad iseennast ja oma meeskonnaliikmeid paremini ning on valmis suuremaks koostööks;
… usaldavad ja toetavad üksteist meeskonnas rohkem, mis parandab ka omavahelist läbisaamist;
… oskavad tööd värske nurga alt näha ja lisamotivaatorid palga kõrval üles leida (et töö innustav oleks);
… mõistavad, kuidas meeskondlik edu isikliku eduni viib;
… väärtustavad iseennast, meeskonda ja oma tööd kõrgemalt.

Sihtgrupp

Koolitus sobib kõikidele meeskondadele, kus meeskonnasisene ühtsustunne ja ühine vastutus meeskondlike tulemuste eest vähenenud on.

***

***

Tiimiraamatu koostamine

Üheks oluliseks osaks meeskonnakoolitusel on Tiimiraamatu koostamine. Tiimiraamat on meeskonna mitteformaalne “dokument”, kus on kirjas ühised kokkulepped (väärtused, mida me meeskonnana töötades ühiselt silmas peame), meeskonna sügavam ja tähenduslikum eesmärk (miks me tegelikult seda kõike teeme) ja lisamotivaatorid (mida ma lisaks palgale siin töötades saan).

Koolituse käigus keskendume mitte ainult sellele, mis Tiimiraamatusse kirja saab, vaid ka sellele, kuidas selles sisalduvad kokkulepped ja mõtted igapäevast kasutust leiaksid.

Meeskonnasisene tagasisideuuring

Üldjuhul viime enne koolitust läbi meeskonnasisese tagasisideuuringu, mille eesmärgiks on koolitus päevakohasemaks ja konkreetse meeskonna olustikku arvestavaks muuta. Küsitlus koosneb umbes 30 küsimusest ja põhineb tuntud meeskonna-, motivatsiooni- ja heaoluteooriatel andes nii koolituseks kui ka edaspidiseks juhtimiseks head ning praktiliselt informatsiooni vähese pühendumuse põhjuste ja meeskonnatunde suurendamise võimaluste kohta.

Koolituse metoodika

Koolitus on üles ehitatud interaktiivsel koostööpõhimõttel, mille käigus on kõik osalejad aktiivselt koolitusprotsessi kaasatud. Avame koolitusel olulised teemad läbi erinevate teadusuuringute ja testime nende asjakohasust meeskonnaharjutustega, mis aitavad igal osalejal juba koolituse käigus käsitletavast teemast empiirilise kogemuse saada ja võimaldades seda niimoodi paremini omandada ja iseendaga seostada.

Koolitusel kasutatavad õpiviisid:
a) Interaktiivne ja kaasav loeng-arutelu;
b) Paaris- ja individuaalsed harjutused;
c) Meeskonnaharjutused;
d) Filmilõigud;
e) Grupitööd.

Koolituse formaat, kestus ja keel

1-2 päevane kaasaval aktiivmeetodil põhinev treeningõpe.

NB! Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.

NB! Soovituslik lugemine enne meeskonnakoolituse korraldamist:

Missugust koolitust sa tegelikult vajad – meeskonnatöö või meeskonnatunde koolitust?
5 tähelepanekut, mida meeskonnakoolitust korraldades kindlasti silmas pidada
Egotrip meeskonnas – juhi kõikide probleemide allikas

Koolitaja

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee meeskonna – ja juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.

Mida kliendid koolituse kohta öelnud on?

Oleme saanud “Meeskonnatunde suurendamine” koolitusele palju positiivset tagasisidet.
Allpool jagame Sinuga mõnesid nendest.

       – Kristian Jaani, Politsei – ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri prefekt

        – Kitty Nõvandi, Gastrolink AS juhataja

       – Kai Sipp, Eesti Töötukassa töövõimetoetuse osakonnajuhataja

***

“Meeskonnakoolituse sisu oli väga põnev ja kasulik. Kasulik eelkõige selles mõttes, et lähendas meeskonda veelgi ning koolituse järgselt on näha, et tekkinud sünergia on kandunud ka igapäevatöösse. Koolituse juures meeldis mulle eriti see, et Kaido tegi väga põhjaliku eeltöö meie ettevõtte ja meeskonna kohta. Koolituse ülesehitus oli mõnusalt vaba ning samas teaduslikult põhjalik, sest Kaido põhineb väga palju erinevatele uuringutele ja faktidele.”
– Algis Liblik, TV3 müügidirektor

“Koolitus andis töötajatele võimaluse vaadata enda sisse ja mõista, miks nad käituvad tööl just nii. Samuti mõisteti, kui oluline on ettevõtte kultuur ja selle hoidmine. Usun, et inimesed mõistavad paremini “töörõõmu teooriat” ja selle siduvust iseendaga. Meile olid eriliselt olulised koolituse käigus sõlmitud kokkulepped, mis aitavad meil argipäevas ühist joont säilitada. Need kokkulepped said isegi lamineeritud ja töötajatele jagatud.”

– Kadri Põldma, Moller Auto kvaliteedijuht

“Koolitus puudutas osalejaid isiklikult ja aitas end meeskonnas üksteisele avada. Loodan siiralt, et hakkame õpitut rakendama igapäevaselt ja see muudab meie kollektiivi veelgi ühtsemaks meeskonnaks. Tagasiside koolituse korralduse poolele on olnud väga positiivne. Tempo oli mõõdukas, teemad aktuaalsed ja huvitavad, näited elust illustreerivad ning koolitusviis meie seltskonnale väga sobilik. Veel kord, aitäh Sulle Kaido ja kohtume jälle!”

– Margo Klaasmägi, Artiston juht

“Minu jaoks oli koolituse suurim saavutus turvalise ja sõbraliku õhkkonna loomine, kus inimesed said ennast väljendada, kartmata kriitikat, samas talitsema „prussakaid“. Minu kasu juhina oli see, et kõik kolleegid said enda kohta tagasisidet, mis minu poolt lausutuna võib-olla nii objektiivselt ei tunduks. Meeskonna kasu oli see, et ka minu tegemiste kohta tuli välja kriitikat ja selle võtsin konstruktiivselt vastu. Tundub, et suuremal osal töötajates suurenes enesekindlus ja parem oma rolli tunnetus meeskonnas. Väga hea mõte oli eelnev küsitlus ja selle baasil teemade sidumine. Inimesed jälgisid, kuidas nende vastused üldises kontekstis välja paistsid ja töötasid kaasa.”

– Rein Türkson, eLUX Kodumasinate juht ja omanik

“Koolitus tuletas meelde, miks me oma tööd teeme ja mis on selles positiivset. Läbi selle näeme tööd uuemas ja positiivsemas valguses. Samuti andis koolitus kinnitust, et paljud asjad saavad alguse meist endist, meie mõtlemisest, suhtumisest jne. Juba esmaspäeval nägin rõõmsamaid pilke kontoris, ühtsemat ja sõbralikumat suhtumist oma meeskonda. Seega oli see väga hea algus meie soovile ühtsemaks ja toetavamaks meeskonnaks muutuda.”

– Katrin Ruben, Nordea Pank osakonnajuhataja