fbpx

Meeskonnakoolitus “Väärtused meeskonna teejuhina”

“Väärtused meeskonna teejuhina”

Koolitus toetab meeskonnal organisatsiooni missiooni, visiooni ja väärtustega joondamist
ning aitab töötajatel näha neid inspireeriva teejuhina, mitte kohustusliku plakatina kontori seinal.


Kas oled märganud, kuidas teie organisatsiooni väärtused ei avaldu alati inimeste käitumises?
Või seda, et missioon, visioon ja väärtused said küll inspireerivalt sõnastatud, ja ka kõikidele tutvustatud, aga sisulist pole muutust inimeste mõttemaailmas toimunud?
Või hoopis seda, et isegi paljud juhid käsitlevad missiooni, visiooni ja põhiväärtuseid “kohustusena teada”, mitte aga teejuhina meeskonna juhtimisel?


Eesmärgiks on väärtuste joondumine, mitte nende teadmine

Iga organisatsiooni loomise algpõhjuseks on väärtuse loomine (tähendus) organisatsiooni sisse- ja väljapoole. Kui juhtide eestvedamisel õnnestub töötajate isiklikud vajadused ja motivaatorid (mida töötaja koostöösuhtest organisatsiooniga ootab) joondada kliendi vajaduste ja motivaatoritega (mida klient koostöösuhtest ootab), on organisatsiooni pikaajaline edu vältimatu. Miks? 

Kummalgi osapoolel pole sellises olukorras vajadust antud koostöösuhtest lahkuda – nii töötajad kui klient saavad täpselt seda, mida nad hetkel ootavad ja vajavad. Sellist juhtimist võib nimetada väärtustega joondunud juhtimiseks, kus kõik osapooled tunnevad, et teiste osapoolte tegutsemine loob nende jaoks väärtust ja tähendust. Kuidas aga sellise joondunud organisatsioonini jõuda?


Tähendus, VISIOON ja väärtused – 3 JUHTIMISE nurgakivi

“Joondunud” organisatsiooni kujunemise eeltingimuseks on tähendusest ja väärtustest tulenev juhtimiskultuur, mis ajas kasvab üle laiemalt organisatsioonikultuuriks. Ainult siis, kui erineva taseme juhid teadvustavad tähendust (väärtus kliendile), visiooni (strateegiline teekond oodatud väärtuse loomiseks) ja väärtuseid (taktikalised maamärgid visiooni elluviimiseks) mitte ainult kui kirjapandud kohustuslikke teadmisi, vaid praktilisi juhtimislikke tööriistu, on võimalik nimetatud joondumise saavutamine. 

Selle saavutamiseks on aga omakorda vaja esmalt luua töötajate ja esmatasandijuhtide praktilised seosed igapäevase töö ning väärtuste, missiooni ja visiooniga (tähendusega).


KOOLITUSE FOOKUSPUNKTID

Soovitud joondatuseni jõudmiseks käsitleme koolitusel 3 olulist sammu, mida nii juhid kui spetsialistid saaksid igapäevatöös silmas pidada.

SAMM # 1. Missioon, visioon ja väärtused kui teenäitaja nii juhile kui töötajatele
Selle mooduli eesmärgiks on aidata osalejatel enda jaoks organisatsiooni missioon, visioon ja põhiväärtused sügavamal tasandil lahti mõtestada, et seeläbi ka soodustada nende käitumisjuhisteks muutumist igapäevaelus. 

Meetodid:
– Inspireeriv ja kaasav vestlus-loeng vajalikuks taustainfoks;
Meeskonnaharjutus missiooni ja väärtuste (“mängureeglite”) olulisuse teadvustamiseks;
Grupiarutelud ideede avastamiseks, seoste loomiseks ja omavahelise koostöö soodustamiseks;


Vaata videot “Väärtused meeskonna teejuhina”
SAMM # 2. Missiooni, visiooni ja väärtuste joondatuse ühisanalüüs
Kui osalejad on esimeses moodulis enda jaoks missiooni, visiooni ja väärtuste olemasolu ja rolli sügavamalt lahti mõtestanud, liigume edasi tänase (kirja pandud või mitte) missiooni, visiooni ja väärtuste (joondatuse) analüüsi juurde. Selle mooduli eesmärgiks on aidata osalejatel isiklikul ja meeskonna/organisatsiooni tasandil tänaseid (tegelikult evitavaid) väärtuseid analüüsida ning hinnata, kas ja kuivõrd meie tänased mõtteviisid ja käitumisharjumused (organisatsioonikultuur) nendega joondunud on.

Meetodid:
Isiklik harjutus/enesereflektsioon missiooni, visiooni ja väärtuste kontekstis;
Grupiarutelu missiooni, visiooni ja väärtuste kontekstis;
– Grupiarutelu ettepanekuteks, kuidas joondatust järgmise 90 päeva jooksul parandada.


Vaata videot “Isiklike ja organisatsiooni väärtuste reflektsioon” 
SAMM # 3. Meeskonnatunde tugevdamine väärtuste kontekstis
Nagu eespool selgus, on ideaalis väärtused, missioon ja visioon teejuhiks igale inimesele organisatsioonis. Ja seda mitte ainult teoorias, vaid ka praktikas! Siiski ei pruugi ka kõige “õnnestunumate” väärtuste, missiooni ja visiooni sõnastuste puhul olla tagatud, et organisatsioon need praktikas omaks võtab, ning ka tegelikult omale teenäitajaks valib.

Seetõttu võtamegi 3. moodulil vaatluse alla tõsiaja, miks ja kuidas väärtustega joondunud organisatsioonid/meeskonnad oma tegevuses ning tulemustes edukamad on, ja mida väärtustega joondunud meeskondades teisiti tehakse.

Meetodid:
– Inspireeriv ja kaasav vestlus-loeng vajalikuks taustainfoks;
Meeskonnaharjutus üksteiste paremaks tundmaõppimiseks ja läheduse taastamiseks;
– Individuaalne harjutus sisemotivaatorite kaardistamiseks ja tänase motivatsiooni hindamiseks;
Grupiarutelud ideede avastamiseks, seoste loomiseks ja omavahelise koostöö soodustamiseks.


Vaata videot “Väärtustest inspireeritud juhtimine”Mida osalejad koolituselt saavad?

Koolituse tulemusena osalejad …
… teadvustavad missiooni, visiooni ja väärtuste sisulist tähtsust igapäevatöös ja -juhtimises;
… on leidnud seosed tänaste organisatsiooni tegelike väärtuste ja sõnastatud väärtuste vahel ning …
… oskavad sõnastatud organisatsiooni missiooni, visiooni ja väärtuseid igapäevatöös rohkem kasutada;
… on enda jaoks tänased mitterahalised motivaatorid kaardistanud ja töörõõmu allikad üles leidnud;
… on töökaaslastega tugevama sideme loonud, mis soodustab järgmistel kuudel avatust ja koostööd.


KELLELE KOOLITUS SOBIB?

Koolitus sobib hästi nii juhtide kui spetsialistide meeskonnale, aidates kõikidel osapooltel väärtustest inspireeritud juhtimise, ja väärtustega joondunud organisatsiooni enda jaoks lahti mõtestada.

Kui spetsialistide meeskonnas saab tuge eelkõige juht, aidates juhil väärtuseid meeskonnas “ellu äratada”, siis juhtide meeskonna puhul saavad väärtuslikke tööriistu kõik juhid, et nii juhtide meeskond ise, kui ka juhitavad meeskonnad väärtuste, missiooni ja visiooniga joondatud oleksid.


Vaata Moller Auto tegevjuhi kogemuslugu koolituselt

Tagasiside "Juhtmeeskonna loomine" koolitusele
PlayPlay


KOOLITUSE METOODIKA, ÜLESEHITUS JA KESTUS

Koolituse metoodika on hoogne ja osalejaid rohkesti kaasav, kombineerides erinevad õppemeetodid nagu interaktiivne loengindividuaalsed harjutused, grupiarutelud ja tegevusplaani koostamine.

Väldime koolitusel klassikalist “koolitusjutlust”, kus koolitaja räägib ja grupp kuulab, vaid kaasame kõik osalejad aktiivselt õppeprotsessi, mis võimaldab materjali edukalt omandada ja igapäevatööga seostada.

Üldjuhul koosneb koolitus kahest kohtumisest:

1) 1-2 päevane (8-16 ak. h) intensiivne meeskonnatreening, milles kasutatavad õpiviisid on:
– 50% kontaktõppena interaktiivne vestlusloeng;
– 25% kontaktõppena 
juhendatud iseseisev töö (individuaalsed harjutused, grupiarutelud);
– 25% on 
koolituse järgne praktika (järeltegevused vastavalt läbitud materjalidele).

Koolitus on jagatud kaheks – teooria ja praktika. Koolituse esimene osa annab osalejatele vajalikud taustateadmised ja aitab mõista väärtuste, missiooni ja visiooni praktilist väärtust nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil.

Teine osa on aga praktikum, kus osalejad töötavad materjali läbi ja valmistavad end ette õpitu ellurakendamiseks oma meeskonnas. Meeskond lahkub koolituselt konkreetse tegevusplaaniga ehk “koduste ülesannetega”, mis võimaldab juba järgmisel päeval üheskoos läbitu praktikasse rakendada.

2) 1,5h järelkohtumine Teams’s 2-3 kuu möödudes (valikuline, tellija otsustab põhikoolituse lõpus)
Järelkohtumise eesmärgiks on tagada parem õpitu praktikasse rakendamine. Järelkohtumisel reflekteerivad, jagavad ja analüüsivad osalejad, kuidas on õpitu praktikasse rakendamine õnnestunud: missugune on olnud õpitu rakendatavus, mõju, tagasiside ja üleskerkinud probleemid.


PÄEVAKAVA

Üldjuhul toimub koolitus 10 -17 päevaplaani alusel vastavalt allpool kirjeldatud pausidega. Küll aga võib päevakava ka kohandada vastavalt kliendi soovile (nt 09.00 – 16.00 või 09.30 – 16.30).

10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus


KAS PLANEERIDA 1- VÕI 2-PÄEVANE KOOLITUS?

Koolitust on võimalik tellida nii ühepäevase kui kahepäevase koolitusena, mille peamiseks erinevuseks on teemade käsitlemise sügavus, ühiste arutelude ning meeskonnaharjutuste hulk, ja ametliku osa lõppedes koosveedetud aeg. Kuigi üldine teemade ring on nii 1- kui 2-päevase koolituse puhul sarnane, näitab praktika selgelt, kuidas pikemalt koos aega veetnud meeskondade puhul on nii tagasiside koolitusele kui ka koolituse positiivne mõju järgnevatel nädalatel/kuudel tugevam. Miks?

Kuigi iga koolitus loob meeskonda juurde värsket “energiat” ja sünergiat, on hindamatu väärtusega 2-päevaste koolituste puhul esimese õhtu ühisaeg, mil inimesed end vabas õhkkonnas tundma õpivad ja usaldust kasvatavad. Selle usalduse saame järgmisel päeval kohe ka praktikasse rakendada, kui meeskonnaliikmed aktiivselt diskussiooni kaasame teemal, kuidas koolitusel saavutatud ühtsustunnet ja 
individuaalset motivatsiooni meeskonna edasiseks arenguks rakendada: millega võiks meeskonnas jätkata, mida alustada/lõpetada, et sisemotivatsioon ja meeskonnavaim ka koolituse järgselt püsiks?

Selline üksmeelne ja meeskonda kaasav arutelu loob meeskonnajuhile koolituse järgselt väga palju väärtust, muutes koolituse mitte ainult informatiivseks ja inspireerivaks, vaid ka päriselt rakenduslikuks nii meeskonna kui juhi vaatest. 1-päevase koolituse puhul on koolitusel tekkiv “energia” ja sünergia samuti kahtlemata olemas, aga selle ellurakendamine jääb rohkem juhi ülesandeks.


TUNNISTUS

Kõikidele soovijatele väljastame koolituse läbimise kohta tunnistuse.


KOOLITUSE KEEL

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.


KES ON KOOLITAJA?

Koolituse viib läbi “Aasta Koolitaja 2016” ja “Aasta Koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Kaido kohta saab lähemalt teada siit.

“Olen viimase 10+ aasta jooksul läbi viinud üle 750 koolituse, mille käigus on inspiratsiooni leidnud enam kui 7500 inimest.” – Kaido Pajumaa

Kui soovid enne koolituse tellimist koolituse sisu või korralduse kohta lisa uurida, võta julgelt minuga ühendust – kaido(ät)motivaator.ee, telefon 509 4020 või broneeri videokohtumine aruteluks või 
TASUTA konsultatsiooniks (ei kohusta sind mitte millekski).


AGA KUI MA EI JÄÄ KOOLITUSEGA RAHULE?

Koolituse kohta kehtib 100% Rahulolu Garantii. Kui tunned peale koolitust, et juhid ei saanud sellest oodatud kasu, me koolituse eest arvet ei esita + maksame 500 EUR kompensatsiooni koolitusele kulutatud ajakulu eest. Päriselt! Loe lähemalt siit.


SAADA HINNAPÄRING KOOLITUSELE:

Nimi*

E-mail*

Telefon

Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust