fbpxMeeskonnakoolitus “Väärtused meeskonna teejuhina”

“Väärtused meeskonna teejuhina”

Koolitus toetab meeskonnal organisatsiooni missiooni, visiooni ja väärtustega joondamist
ning aitab töötajatel näha neid inspireeriva teejuhina, mitte kohustusliku plakatina kontori seinal.


Kas oled märganud, kuidas teie organisatsiooni väärtused ei avaldu alati inimeste käitumises?
Või seda, et missioon, visioon ja väärtused said küll inspireerivalt sõnastatud, ja ka kõikidele tutvustatud, aga sisulist pole muutust inimeste mõttemaailmas toimunud?
Või hoopis seda, et isegi paljud juhid käsitlevad missiooni, visiooni ja põhiväärtuseid “kohustusena teada”, mitte aga teejuhina meeskonna juhtimisel?


Eesmärgiks on väärtuste joondumine, mitte nende teadmine

Iga organisatsiooni loomise põhjuseks on väärtuse loomine (tähendus) nii organisatsioonist välja klientidele kui ka sissepoole töötajatele. Kui juhtide eestvedamisel õnnestub luua organisatsioon, kus nii töötajate vajadused (sisemised motivaatorid), kui ka klientide ootused on rahuldatud, on organisatsiooni edu vältimatu. Miks?

Kummalgi osapoolel – ei kliendil ega töötajal – pole sellises olukorras vajadust antud koostöösuhtest lahkuda: nii töötajad kui klient saavad täpselt seda, mida nad hetkel ootavad ja vajavad, mis tagab nende pühendumuse. Sellise organisatsiooni teadlikku kujundamist võib nimetada väärtustest inspireeritud juhtimiseks, mille loomulikuks tagajärjeks on ka väärtustega joondunud töötajad, kes mitte ainult ei oska organisatsiooni väärtuseid “tsiteerida”, vaid nad päriselt elavad nende järgi.

NB! Loe väärtuste olulisuse kohta meeskonnas “Kuidas väärtused meeskonnas ellu äratada?”


VÄÄRTUSTE JOONDUMINE EI LÕPE AINULT JUHTIMISEGA

Kuigi motiveeriv juhtimine on sellise organisatsiooni kujunemise üheks nurgakiviks, on selles protsessis oluline roll igal töötajal. Ilma töötajateta (sh juhtideta) on organisatsioon ainult kirje äriregistris – just inimesed muudavad selle organisatsiooniks, mis suudab eesmärke ellu viia ja missiooni täita. 

Missuguseks organisatsiooniks töötajad oma käitumisega täna teie organisatsiooni aga kujundanud on? Kas selliseks, kus inimesed päriselt elavad ja töötavad sõnastatud väärtuste kohaselt, sest nad usuvad teie missiooni ja nad soovivad ühiseid eesmärke ellu viia?

Või hoopis selliseks, kus väärtused on küll sõnastatud ja ka koosolekute ruumi seinale riputatud, aga päris elus lähtub igaüks jätkuvalt oma isiklikest “väärtustest” – põhimõtted ja käitumised, mis talle mugavad ja kasulikud on. Selle paratamatuks tagajärjeks on koostööd vähesoodustav meeskonnakultuur, mis soosib koostöö asemel hoopis omavahelisi pingeid ja arusaamatusi, ning mõnikord isegi rivaalitsemist.

Käesolev koolitusprogramm on välja kujunenud justnimelt viimati nimetatud organisatsioonide ja meeskondade toetamiseks. Koolitus aitab tänaseid väärtustega mitte-joondumise põhjuseid koos analüüsida, ja võtta ette ühiseid samme selle paremaks joondamiseks. Juhid seda üksi teha ei saa – see on kogu kollektiivi ühine panus, milleks suuna ja meetodid antud koolitus annabki.


KOOLITUSE FOOKUSPUNKTID

Soovitud joondatuseni jõudmiseks käsitleme koolitusel 3 olulist sammu, mida nii juhid kui spetsialistid saaksid igapäevatöös silmas pidada.

SAMM # 1. Missioon, visioon ja väärtused kui teenäitaja nii juhile kui töötajatele
Selle mooduli eesmärgiks on aidata osalejatel enda jaoks organisatsiooni missioon, visioon ja põhiväärtused sügavamal tasandil lahti mõtestada, et seeläbi ka soodustada nende käitumisjuhisteks muutumist igapäevaelus. 

Meetodid:
– Inspireeriv ja kaasav vestlus-loeng vajalikuks taustainfoks;
Meeskonnaharjutus missiooni ja väärtuste (“mängureeglite”) olulisuse teadvustamiseks;
Grupiarutelud ideede avastamiseks, seoste loomiseks ja omavahelise koostöö soodustamiseks;
SAMM # 2. Missiooni, visiooni ja väärtuste joondatuse ühisanalüüs
Kui osalejad on esimeses moodulis enda jaoks missiooni, visiooni ja väärtuste olemasolu ja rolli sügavamalt lahti mõtestanud, liigume edasi tänase (kirja pandud või mitte) missiooni, visiooni ja väärtuste (joondatuse) analüüsi juurde. Selle mooduli eesmärgiks on aidata osalejatel isiklikul ja meeskonna/organisatsiooni tasandil tänaseid (tegelikult evitavaid) väärtuseid analüüsida ning hinnata, kas ja kuivõrd meie tänased mõtteviisid ja käitumisharjumused (organisatsioonikultuur) nendega joondunud on.

Meetodid:
Isiklik harjutus/enesereflektsioon missiooni, visiooni ja väärtuste kontekstis;
Grupiarutelu missiooni, visiooni ja väärtuste kontekstis;
– Grupiarutelu ettepanekuteks, kuidas joondatust järgmise 90 päeva jooksul parandada.
SAMM # 3. Meeskonnatunde tugevdamine väärtuste kontekstis
Nagu eespool selgus, on ideaalis väärtused, missioon ja visioon teejuhiks igale inimesele organisatsioonis. Ja seda mitte ainult teoorias, vaid ka praktikas! Siiski ei pruugi ka kõige “õnnestunumate” väärtuste, missiooni ja visiooni sõnastuste puhul olla tagatud, et organisatsioon need praktikas omaks võtab, ning ka tegelikult omale teenäitajaks valib.

Seetõttu võtamegi 3. moodulil vaatluse alla tõsiaja, miks ja kuidas väärtustega joondunud organisatsioonid/meeskonnad oma tegevuses ning tulemustes edukamad on, ja mida väärtustega joondunud meeskondades teisiti tehakse.

Meetodid:
Meeskonnaharjutus üksteiste paremaks tundmaõppimiseks ja läheduse taastamiseks;
– Individuaalne harjutus sisemotivaatorite kaardistamiseks ja tänase motivatsiooni hindamiseks;
Grupiarutelud ideede avastamiseks, seoste loomiseks ja omavahelise koostöö soodustamiseks.
KOOLITUSE EELNE MOTIVATSIOONIUURING

Soovitame antud koolituse eel meeskonnas läbi viia motivatsiooniuuringu, mis annab hea sisendi koolitusel just hetkel olulistele teemadele tähelepanu pööramiseks ja loob ka väljundi hilisemaks analüüsiks/kasutamiseks juhtimises. 

Küsitlus koosneb 35 küsimusest, mis on spetsiaalselt välja töötatud meeskonnatundest, juhist ja töö sisust tuleneva töötajate sisemise motivatsiooni hindamiseks. Küsitlus aitab muuta koolituspäeva praktilisemaks ja võimaldab osalejatel üheskoos meeskonnas leiduvate (motivatsiooni pärssivate) kitsaskohtadega tegelda.

Küsitlus toimub anonüümselt. Küsitlusele vastamiseks saab iga osaleja lingi, mille ta oma arvutist ära täita saab, mis muudab sellele vastamise turvaliseks ja tagab võimalikult avatud ja ausate vastuste olemasolu.

Küsimustikku saab vastavalt oma eelistustele muuta.
Küsimustikuga tutvumiseks võta palun koolitajaga ühendust tel 509 4020, kaido(at)motivaator.ee või broneeri Teamsi kohtumine siit.


Mida osalejad koolituselt saavad?

Koolituse tulemusena osalejad …
… teadvustavad missiooni, visiooni ja väärtuste sisulist tähtsust igapäevatöös ja -juhtimises;
… on leidnud seosed tänaste organisatsiooni tegelike väärtuste ja sõnastatud väärtuste vahel ning …
… oskavad sõnastatud organisatsiooni missiooni, visiooni ja väärtuseid igapäevatöös rohkem kasutada;
… on enda jaoks tänased mitterahalised motivaatorid kaardistanud ja töörõõmu allikad üles leidnud;
… on töökaaslastega tugevama sideme loonud, mis soodustab järgmistel kuudel avatust ja koostööd.


KELLELE KOOLITUS SOBIB?

Koolitus sobib hästi nii juhtide kui spetsialistide meeskonnale, aidates kõikidel osapooltel väärtustest inspireeritud juhtimise, ja väärtustega joondunud organisatsiooni enda jaoks lahti mõtestada.

Meeskonna suurus
Koolitus sobib hästi nii 5-20 liikmelistele meeskondadele, kui ka suurematele gruppidele kuni ~100 inimeseni. Kuna koolitus on väga aktiivne, kaasav ja dünaamiline, on oluline, et osalejad istuksid U-kujuliselt või laudkondades (ei sobi teatri – ja klassiruumistiil).


Vaata Moller Auto tegevjuhi kogemuslugu koolituselt

Tagasiside "Juhtmeeskonna loomine" koolitusele
PlayPlay


KOOLITUSE METOODIKA, ÜLESEHITUS JA KESTUS

Koolituse metoodika on hoogne ja osalejaid rohkesti kaasav, kombineerides erinevad õppemeetodid nagu interaktiivne loengindividuaalsed harjutused, grupiarutelud ja tegevusplaani koostamine.

Väldime koolitusel klassikalist “koolitusjutlust”, kus koolitaja räägib ja grupp kuulab, vaid kaasame kõik osalejad aktiivselt õppeprotsessi, mis võimaldab materjali edukalt omandada ja igapäevatööga seostada.

Üldjuhul koosneb koolitus kahest kohtumisest:

1) 1-2 päevane (8-16 ak. h) intensiivne meeskonnatreening, milles kasutatavad õpiviisid on:
– 50% kontaktõppena interaktiivne vestlusloeng;
– 25% kontaktõppena 
juhendatud iseseisev töö (individuaalsed harjutused, grupiarutelud);
– 25% on 
koolituse järgne praktika (järeltegevused vastavalt läbitud materjalidele).

Koolitus on jagatud kaheks – teooria ja praktika. Koolituse esimene osa annab osalejatele vajalikud taustateadmised ja aitab mõista väärtuste, missiooni ja visiooni praktilist väärtust nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil.

Teine osa on aga praktikum, kus osalejad töötavad materjali läbi ja valmistavad end ette õpitu ellurakendamiseks oma meeskonnas. Meeskond lahkub koolituselt konkreetse tegevusplaaniga ehk “koduste ülesannetega”, mis võimaldab juba järgmisel päeval üheskoos läbitu praktikasse rakendada.

2) 1,5h järelkohtumine Teams’s 2-3 kuu möödudes (valikuline, tellija otsustab põhikoolituse lõpus)
Järelkohtumise eesmärgiks on tagada parem õpitu praktikasse rakendamine. Järelkohtumisel reflekteerivad, jagavad ja analüüsivad osalejad, kuidas on õpitu praktikasse rakendamine õnnestunud: missugune on olnud õpitu rakendatavus, mõju, tagasiside ja üleskerkinud probleemid.


PÄEVAKAVA

Üldjuhul toimub koolitus 10 -17 päevaplaani alusel vastavalt allpool kirjeldatud pausidega. Küll aga võib päevakava ka kohandada vastavalt kliendi soovile (nt 09.00 – 16.00 või 09.30 – 16.30).

10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus


KAS PLANEERIDA 1- VÕI 2-PÄEVANE KOOLITUS?

Koolitust on võimalik tellida nii ühepäevase kui kahepäevase koolitusena, mille peamiseks erinevuseks on teemade käsitlemise sügavus, ühiste arutelude ning meeskonnaharjutuste hulk, ja ametliku osa lõppedes koosveedetud aeg. Kuigi üldine teemade ring on nii 1- kui 2-päevase koolituse puhul sarnane, näitab praktika selgelt, kuidas pikemalt koos aega veetnud meeskondade puhul on nii tagasiside koolitusele kui ka koolituse positiivne mõju järgnevatel nädalatel/kuudel tugevam. Miks?

Kuigi iga koolitus loob meeskonda juurde värsket “energiat” ja sünergiat, on hindamatu väärtusega 2-päevaste koolituste puhul esimese õhtu ühisaeg, mil inimesed end vabas õhkkonnas tundma õpivad ja usaldust kasvatavad. Selle usalduse saame järgmisel päeval kohe ka praktikasse rakendada, kui meeskonnaliikmed aktiivselt diskussiooni kaasame teemal, kuidas koolitusel saavutatud ühtsustunnet ja 
individuaalset motivatsiooni meeskonna edasiseks arenguks rakendada: millega võiks meeskonnas jätkata, mida alustada/lõpetada, et sisemotivatsioon ja meeskonnavaim ka koolituse järgselt püsiks?

Selline üksmeelne ja meeskonda kaasav arutelu loob meeskonnajuhile koolituse järgselt väga palju väärtust, muutes koolituse mitte ainult informatiivseks ja inspireerivaks, vaid ka päriselt rakenduslikuks nii meeskonna kui juhi vaatest. 1-päevase koolituse puhul on koolitusel tekkiv “energia” ja sünergia samuti kahtlemata olemas, aga selle ellurakendamine jääb rohkem juhi ülesandeks.


TUNNISTUS

Kõikidele soovijatele väljastame koolituse läbimise kohta tunnistuse.


KOOLITUSE KEEL

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.


KES ON KOOLITAJA?

Koolituse viib läbi “Aasta Koolitaja 2016” ja “Aasta Koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Kaido kohta saab lähemalt teada siit.

“Olen viimase 10+ aasta jooksul läbi viinud üle 750 koolituse, mille käigus on inspiratsiooni leidnud enam kui 7500 inimest.” – Kaido Pajumaa

Kui soovid enne koolituse tellimist koolituse sisu või korralduse kohta lisa uurida, võta julgelt minuga ühendust – kaido(ät)motivaator.ee, telefon 509 4020 või broneeri videokohtumine aruteluks või 
TASUTA konsultatsiooniks (ei kohusta sind mitte millekski).


AGA KUI MA EI JÄÄ KOOLITUSEGA RAHULE?

Koolituse kohta kehtib 100% Rahulolu Garantii. Kui tunned peale koolitust, et juhid ei saanud sellest oodatud kasu, me koolituse eest arvet ei esita + maksame 1000 EUR kompensatsiooni koolitusele kulutatud ajakulu eest. Päriselt! Loe lähemalt siit.


SAADA HINNAPÄRING KOOLITUSELE:

Olen koolitaja Kaido Pajumaa. Võid mulle siin kirjutada huvist koolituse vastu või ka lihtsalt nõu küsimiseks. Mõtlen heameelega kaasa! Päringu saatmine ei kohusta sind millekski ja ei eelda hilisemat koolituse tellimist. Vastan üldjuhul järgmisel tööpäeval. NB! Võid mulle ka otse helistada 509 4020, kirjutada kaido@motivaator.ee või broneerida kohe veebikohtumise.


    Nimi*

    E-mail*

    Telefon

    Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust