fbpxPrivaatsuspoliitika

Privaatsustingimustes nimetatud isikuandmete vastutav töötleja on Sisekosmos OÜ, registrikoodiga 11693147, aadress Riisika tee 2, Vääna-Jõesuu, Harku vald 76909).

1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Sisekosmos OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:

 • seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte – töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;
 • eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
 • võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
 • õigsuse põhimõte – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;
 • säilitamise piirangu põhimõte – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
 • usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

2. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED, TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

Sisekosmos OÜ võib koguda järgmisi isikuandmeid: nimi, kontaktandmed (sh telefoninumber), e-postiaadress, IP-aadress.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on teenuse osutamise võimaldamine.

3. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

Juurdepääs annetajate isikuandmetele on üksnes Sisekosmos OÜ töötajatel ja teistel isikutel, kellel on juurdepääs vajalik punktis 2 nimetatud eesmärkide täitmiseks.

Sisekosmos OÜ kinnitab, et edastab isikuandmeid vaid sellistele kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele, kes rakendavad piisavaid turvameetmeid isikuandmete kaitse tagamiseks.

4. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Sisekosmos OÜ säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjektide tuvastamist, üksnes seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui õigusaktides on sätestatud teistsugune isikuandmete säilitamise tähtaeg.

Kõiki Sisekosmos OÜ veebilehe külastajate isikuandmeid säilitatakse konfidentsiaalsena ning Sisekosmos OÜ rakendab turvalisuse tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest.

5. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjektidel on järgmised õigused, vastavalt kohalduvatele isikuandmete kaitset puudutavatele õigusaktidele, arvestades nendest õigusaktidest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:

 • õigus saada teavet isikuandmete kohta, mida andmesubjekti kohta töödeldakse;
 • õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, v.a. juhul, kui vastutav töötleja võib õiguspäraselt sellest keelduda;
 • õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • õigus esitada vastuväiteid tema isikuandmete töötlemisele;
 • õigus isikuandmete ülekandmisele;
 • õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee) või pöörduda kohtusse.

6. KÜPSISTE KASUTAMINE

Sisekosmos OÜ veebileht võib kasutada küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab.

Küpsiseid kasutame anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta, infot kuidas veebilehte kasutatakse, selleks, et muuta veebileht veelgi kasutajasõbralikumaks ja paremaks. Küpsiste kasutamise mittenõustumisega on võimaik seadmes salvestatud küpsised blokeerida. Selleks tuleb muuta veebilehitseja vastavaid seadmeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebilehed korrektselt töötada ja kõik teenused ei pruugi olla kättesaadavad.

7. PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUDATUSED

Sisekosmos OÜ jätab endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta, avaldades muudatused www.motivaator.ee veebilehel.

8. KONTAKTANDMED

Privaatsustingimuste või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste korral palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil kaido@motivaator.ee.