fbpxJuhtide arenguprogramm

JUHTIDE ARENGUPROGRAMM

Juhtide arenguprogramm pakub juhtidele (sh alustavatele) tervikliku teadmiste ja juhtimistehnikate komplekti selleks, et meeskonnajuhina tõhusam ja motiveerivam liider olla. Arenguprogramm keskendub
5 olulisele juhtimisvaldkonnale: spetsialistist juhiks kasvamine, juhtide meeskonna tõhus toimimine, mitterahaline motiveerimine, tunnustav ja korrigeeriv tagasisidestamine, enesejuhtimine.


Juhtide arenguprogramm kombineerib Motivaatori inspireerivad ja praktilised juhtimiskoolitused üheks tervikuks, pakkudes osalejatele pikema perioodi jooksul (6-12 kuud) juhtimisalaseid teadmisi, praktilisi juhtimistehnikaid ja coachivat tuge selleks, et juhina kiiremini oma püstitatud eesmärgid ellu viia.


KELLELE JUHTIDE ARENGUPROGRAMM SOBIB?

Kuna juhtimisprogramm koosneb üksteist täiendavatest moodulitest, mida kõiki on võimalik käsitleda ka eraldiseisvate koolitustena, saab arenguprogrammi koostada vastavalt sihtgrupile.

Alustavad juhid (0-2 aastat juhikogemust) omandavad programmist praktilise inimeste juhtimise (“inimestega tegelemise”) raamistiku, mis aitab nendel kiirelt ja sujuvalt juhi kui liidri rolli sisse elada,
ning tüüpilisi “spetsialisti lõksus” olemisega kaasnevaid uute juhtide vigu ning väljakutseid ennetada.

Kesk- ja esmatasandi juhid, kellel on juba mõningane juhtimiskogemus olemas (al 2 aastat juhikogemust), analüüsivad programmi käigus oma tänast juhtimisprofiili ja täiendavad oma “juhi tööriistakasti” konkreetsete ja tõhusate juhtimistehnikatega, mille juurutamine aitab nendel efektiivselt ületada tänaseks tekkinud juhtimise väljakutseid ja kitsaskohti oma töös meeskonnaga.

Tippjuhtidele (100+ töötajaga organisatsioonid) pakub arenguprogramm lisaks eespool mainitud hüvedele hea võimaluse koos oma kesk- ja esmatasandijuhtidega analüüsida, valideerida ja teadlikult kujundada sellist juhtimiskultuuri, mis eelkõige toetaks kogu organisatsiooni pikaajalise strateegia elluviimist.


ARENGUPROGRAMMI EESMÄRGID

Juhtide arenguprogrammil on 5 peamist eesmärki:

1) Aidata uutel juhtidel (juhul, kui programm algab mooduliga “Juhiks kasvamine 21.sajandil”) teadvustada enda kui liidri rolli spetsialisti rolli kõrval, ning varustada juhid konkreetse tegevusplaani ja tööriistadega, et “inimestega tegelemine” oma igapäevajuhtimisse integreerida;

2) Toetada programmis osalevaid juhte tugevaks usaldusel, avatusel ja koostöövaimul põhinevaks juhtide meeskonnaks kasvamisel, kus juhid üksteist toetavad, mitte üksteisega ei “võistle”;

3) Pakkuda juhtidele konkreetsed tööriistad ja 7-sammuline juhtimisraamistik oma meeskondade mitterahaliseks motiveerimiseks ja seeläbi nende kaasatuse/pühendumuse kasvatamiseks;

4) Varustada juhid teadmiste ja oskustega selleks, et oma meeskondades tagasisidestamist ja arengut soodustavat õppimiskultuuri juurutada;

5) Värskendada juhtide teadmisi oma sisemiste ressursside olemasolust ja nende kasutamise kaudu oma efektiivsuse tõstmise võimalustest.


ARENGUPROGRAMMI ÜLESEHITUS

Tagamaks püstitatud eesmärkide saavutamine on programm koostatud tegevuspõhisuse printsiibil, mis tähendab juhtide aktiivset osalemist põhiprogrammi moodulites ja nendele järgnevates järeltegevustes:

(a) 1-2 päevane grupikoolitus;
(b) Individuaalsed järeltegevused juhitavates meeskondades;
(c) Mainitud meetodid on omakorda kombineeritud Teams’i järelkohtumistega, kus juhid koos koolitajaga oma tegevuste elluviimise progressi koos hinnata, analüüsida ja reflekteerida saavad.

Selline tegevuspõhine lähenemine tagab:
1. Õpitud materjali tõhusama ellurakendamise, kutsudes ühisesse arengusse ka juhitavad meeskonnad (osalejad on teadlikud järeltegevustest ja järelkohtumistest, kus tuleb oma progressi jagada);

2. Isiklikust ja oma meeskonna arengust huvitatud juhtidele võimaluse oma meeskonnaga koos kasvada ja seeläbi kiiremini ühiseid eesmärke ellu viia;

3. Oma isiklikust (ja seega ka juhitud meeskonna) arengust vähe huvitatud juhtide märkamise, võimaldades nendele (vajadusel) individuaalset süvaõpet või kaaluda positsiooni ümberhindamist.


MOODULITE KIRJELDUS

Kõik moodulid on käsitletavad ka eraldiseisvate koolitustena, mistõttu võib nende järjekorda muuta, ja ka hetkel mittevajalikud moodulid programmist välja jätta ilma, et arenguprogrammi efektiivsus langeks.

***

MOODUL I. “JUHIKS KASVAMINE 21. SAJANDIL”

EESMÄRK: Alustavate juhtide hulgas ühise juhtimisalase väärtusruumi ja mõistmise kujundamine, kuidas juhi roll spetsialisti rollist erineb, ning missugused on sellega kaasnevad juhtimisalased tegevused.

FOOKUS
1) Mida juhiks olemine meie organisatsioonis tähendab – kuidas juhi roll erineb spetsialisti rollist?
2) Juhiks kasvamisega seotud 3 olulist muutust – hoiakute, ülesannete ja vastutuse muutus;
3) Alustava juhi 4 sammuline juhtimismudel: eesmärgid, motiveerimine, elluviimine, tagasiside.

Loe programmi täpsemat kirjeldust “Juhiks kasvamine 21. sajandil”.


SIHTGRUPP: juhid kogemusega 0-2 aastat
KESTUS: soovitatavalt 2 päeva (võimalik kohandada ka 1-päevaseks)

JÄRELTEGEVUSED (valikuline):
1) Iseseisev töö oma tiimiga 4-sammulise juhtimismudeli juurutamiseks (2 kuud);
2) Järelkohtumine 1,5h Teams’s: kogemuste jagamine, õpitu värskendamine (~2 kuud pärast koolitust).


***


MOODUL II. “ÜHTNE JUHTIDE MEESKOND”

EESMÄRK: Juhtide meeskonnas usaldusel, avatusel ja koostöövaimul põhineva meeskonnakultuuri loomine, ja juhtidena üheskoos organisatsiooni strateegia kui ühise eesmärgi omaksvõtmine.

FOOKUS
1) Minu meeskond (juhitavad) vs meie meeskond (juhid) ehk kuidas vältida “silotorne” organisatsioonis?
2) 5 levinud “koostöölõksu” juhtmeeskondades ja kuidas neid praktikas ennetada ning ületada?
3) Tiimiraamat – tõhus tööriist kokkulepete sõlmimiseks ja tiimikultuuri kujundamiseks juhtmeeskonnas?

Loe programmi täpsemat kirjeldust “Ühtne juhtide meeskond”.


SIHTGRUPP: juhid sõltumata juhi staažist
KESTUS: soovitatavalt 2 päeva (võimalik kohandada ka 1-päevaseks)

JÄRELTEGEVUSED (valikuline):
1) Iseseisev töö oma tiimiga “ühtse meeskonna põhimõtete” juurutamiseks (2 kuud);
2) Järelkohtumine 1,5h Teams’s: kogemuste jagamine, õpitu värskendamine (~3 kuud pärast koolitust).


***


MOODUL III. “TUNNUSTAV JUHTIMINE”

EESMÄRK: Ühise arusaamise loomine juhi kui liidri (eestvedaja, inspireerija, motivaatori) rollist ja mitterahalist motivatsiooni tekitavate juhtimisinstrumentide kasutusele võtmine oma meeskonnas.

FOOKUS
Juht saab praktilise 7-sammulise meeskonna eestvedamise ja motiveerimise mudeli, mis aitab:
1) Töötajate sisemised motivaatorid (palga kõrval) välja selgitada ja juhtimises kasutada;
2) Oma tänase juhtimisstiili (mitterahalist) mõju töötajate motivatsioonile hinnata;
3) Ühiste eesmärkide saavutamist soodustav meeskonnakultuur kujundada;
4) Töötajate iseseisvust suurendada ja vastutust/tegevusi meeskonnas delegeerida;
5) Töötajaid regulaarselt tunnustada ja motiveerivalt korrigeerivat tagasisidet anda;
6) Töötajaid paremini tundma õppida ja avatust meeskonnas suurendada;
7) Töötajate jaoks tööd tähendusrikkamaks muuta (töö mõtet suurendada).

Loe programmi täpsemat kirjeldust “Tunnustav juhtimine”.


SIHTGRUPP: sobib hästi nii alustavatele kui kogenud juhtidele (eeldab min 1 juhitava inimese olemasolu)
KESTUS: soovitatavalt 2 päeva (võimalik kohandada ka 1-päevaseks)

JÄRELTEGEVUSED (valikuline):
1) Iseseisev töö oma tiimiga 7 tunnustava juhtimise tööriista baasil (2 kuud);
2) Järelkohtumine 1,5h Teams’s: kogemuste jagamine, õpitu värskendamine (~2 kuud pärast koolitust).


***


MOODUL IV. “TAGASISIDE TÖÖRIISTAD JUHILE”

EESMÄRK: Tagasiside andmist ja saamist/küsimist soodustava kultuuri kujundamine meeskonnas ja
regulaarsete 1:1 vestluste (koostöövestlused, arenguvestlus) proaktiivne kasutusele võtmine juhtide poolt.

FOOKUS
See on “Tunnustava juhtimise” läbinud juhtide tagasiside baasil välja kujunenud koolitus, mis aitab juhtidel ühe olulisima juhtimisvaldkonna – tagasisidestamise – lahti mõtestada ja praktikasse rakendada.

Juhid saavad koolituselt praktilise 3-osalise tagasiside andmise/küsimise mudeli, mis aitab:
1) Anda töötajatele nii tunnustavat kui korrigeerivat tagasisidet motiveerival ja toetaval viisil;
2) Töötada välja enda jaoks sobiv individuaalsete kohtumiste strateegia: tööjutud, töörõõmujutud jt
3) Kujundada meeskonnas õppimiskultuuri, kus tagasiside andmine ja saamine on loomulik ning oodatud.

Loe programmi täpsemat kirjeldust “Tagasiside tööriistad juhile”.


SIHTGRUPP: sobib hästi nii alustavatele kui kogenud juhtidele (eeldab min 1 juhitava inimese olemasolu)
KESTUS: soovitatavalt 2 päeva (võimalik kohandada ka 1-päevaseks)

JÄRELTEGEVUSED (valikuline):
1) Iseseisev töö oma tiimiga tagasisidestamise tööriistade baasil (2 kuud);
2) Järelkohtumine 1,5h Teams’s: kogemuste jagamine, õpitu värskendamine (~2 kuud pärast koolitust).


***


MOODUL V. “ENESEJUHTIMISE MEISTRIKLASS”

EESMÄRK: Suurendada oma tegutsemise efektiivsust läbi sisemiste ressursside teadliku kasutuse.

FOOKUS
1) Aja, iseenda või oma energia (seisundite) juhtimine – mis on mis ja kuidas seda praktikas kasutada?
2) “Mõtted => Emotsioonid => Käitumine => Tulemused” dünaamika ja mõju juhi tulemustele;
3) Teadveloleku tööriistad: enesekontroll ja -regulatsioon, ning oma reaktsioonide valdamine.

Loe programmi täpsemat kirjeldust “Enesejuhtimise meistriklass”.


SIHTGRUPP: sobib hästi nii alustavatele kui kogenud juhtidele
KESTUS: soovitatavalt 2 päeva (võimalik kohandada ka 1-päevaseks)

JÄRELTEGEVUSED (valikuline):
1) Iseseisev töö oma tiimiga enesejuhtimise tööriistade baasil (2 kuud);
2) Järelkohtumine 1,5h Teams’s: kogemuste jagamine, õpitu värskendamine (~2 kuud pärast koolitust).


***

KOOLITUSTE KESTUS, METOODIKA JA ÜLESEHITUS

Koolitusmetoodika innustab juhte päriselt tegutsema – 100% garanteeritud!

Arenguprogrammi metoodika on hoogne ja osalejaid kaasav, kombineerides erinevad õppemeetodid:
… innustav, kaasav ja interaktiivne loeng vajalikuks taustainfoks;
… arutelud ideede avastamiseks ja omavahelise koostöö arendamiseks;
… individuaalsed harjutused materjali mõtestamiseks ja omandamiseks;
… inspireerivad filmilõigud ja nendele järgnevad arutelud;
… järeltegevuste plaani koostamine.

Väldime koolitusel klassikalist “koolitusjutlust”, kus koolitaja räägib ja grupp kuulab, vaid kaasame kõik osalejad aktiivselt õppeprotsessi, mis võimaldab materjali edukalt omandada ja igapäevatööga seostada.


PÄEVAKAVA

Üldjuhul toimub koolitus 10-17 päevaplaani alusel vastavalt allpool märgitud pausidega. Küll aga võib päevakava ka kohandada vastavalt kliendi soovile (nt 09.00 – 16.00 või 09.30 – 16.30).

10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus


KAS PLANEERIDA 1- VÕI 2-PÄEVASEID KOOLITUSI?

Kuna kõik arenguprogrammi koolitused on tegevuspõhised ja väga praktilise iseloomuga, on ka koolituse tempo ja intensiivsus üsna kõrged (igale käsitletud teemale järgneb isiklik harjutus/enesereflektsioon ja arutelu/analüüs grupis). Sellest tulenevalt on 1- ja 2-päevase koolituse peamine erinevus materjali edasiandmise/õppimise/vastuvõtmise kiiruses ja omandamise sügavuses.

Kuigi koolituse sisu/teemade ring on nii 1- kui 2-päevase koolituse puhul sarnane (vastavalt eespool kirjeldatule), dikteerib koolituse kestus koolitusmaterjalide läbimise kiiruse ja sügavuse. Kui ühepäevane koolitus pakub rohkem “informatiivse ja iseõppimise kogemuse” (vastavalt järeltegevuste plaanile), siis kahepäevane koolitus tagab materjali sügavama omandamise ja igapäevajuhtimisse integreerimise (on rohkem aega igaks konkreetseks harjutuseks, analüüsiks ja aruteluks).

Seega on 1-päevase koolituse puhul fookus eelkõige uute teadmiste (üsna kiires) omandamises, ja materjali sünteesimine ning sügavam lahti mõtestamine jääb iga osaleja vastutuseks koolituse järgselt (vastavalt koolitusel koostatud tegevusplaanile).

2-päevane koolitus pakub aga võimaluse osalejatel juba koolituspäevade vältel enda jaoks uued teadmised ja juhtimisinstrumendid sügavamalt lahti mõtestada ja igapäevaeluga seosed luua (mis tagab kindlasti ka parema materjali ellurakendamise koolituse järgselt).


TUNNISTUS

Kõikidele soovijatele väljastame koolituse läbimise kohta tunnistuse.


KOOLITUSE KEEL

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.


KES ON KOOLITAJA?

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016” ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Kaido kohta saab lähemalt teada siit.

“Olen viimase 10+ aasta jooksul läbi viinud üle 750 koolituse, mille käigus on inspiratsiooni leidnud enam kui 7500 inimest.” – Kaido Pajumaa

Kui tunned, et soovid enne koolituse tellimist koolituse sisu või korralduse kohta lisa uurida, võta julgelt minuga otse ühendust – kaido(ät)motivaator.ee, telefon 509 4020 või broneeri videokohtumine aruteluks või TASUTA konsultatsiooniks (ei kohusta sind mitte millekski).


AGA KUI MA EI JÄÄ KOOLITUSEGA RAHULE?

Koolituse kohta kehtib 100% Rahulolu Garantii. Kui tunned peale koolitust, et meeskond ei saanud sellest oodatud kasu, me koolituse eest arvet ei esita + maksame 1000 EUR kompensatsiooni koolitusele kulutatud ajakulu eest. Päriselt! Loe lähemalt siit.


SAADA HINNAPÄRING ARENGUPROGRAMMILE:

Olen koolitaja Kaido Pajumaa. Võid mulle siin kirjutada huvist koolituse vastu või ka lihtsalt nõu küsimiseks. Mõtlen heameelega kaasa! Päringu saatmine ei kohusta sind millekski ja ei eelda hilisemat koolituse tellimist. Vastan üldjuhul järgmisel tööpäeval. NB! Võid mulle ka otse helistada 509 4020, kirjutada kaido@motivaator.ee või broneerida kohe veebikohtumise.


    Nimi *

    E-mail *

    Telefon

    Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust (olukorda, miks koolitust otsid)